Kesä
Opintojakson nimi Mångkulturell kompetens och integration
Opintojakson ajankohta 01.06.2023 - 30.07.2023
Korkeakoulu Humanistinen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Ruotsi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Humanistinen ja kasvatusala
Opettaja Janina Sjöstrand
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 09.05.2023
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Mångkulturell kompetens och integration

01.06.2023 - 30.07.2023

Opintojakson kuvaus

Kom med på kursen och utveckla din kompetens i kulturell mångfald och integrationsfrågor! På kursen lär du dig bl.a grundläggande begrepp och centrala aktörer i integrationen av invandrare i Finland och får en inblick i hur integrationsprosessen går till i Finland. Deltagande i kursen stärker din kompetens i bemötande av och förståelse för kulturell mångfald.

Studerande blir bekant med de aktiviteter som främjar integration och mångkulturell förståelse och de bakgrunder och principer som styr den. Kursen utvecklar studerandes internationella och mångkulturella kompetens.

Lärandemål

Studerande:

  • fördjupar sig i det mångkulturella samhället ur olika perspektiv
  • bekantar sig med invandringspolitiken och integrationsprocessen
  • känner till lagstiftningen gällande integration och samarbetet med myndigheterna
  • har en uppfattning om identitetens och identitetsarbetets betydelse i individens integrationsprocess
  • kan verka i en mångkulturell miljö och har beredskap för professionell interkulturell interaktion
  • känner till invandrargemenskapernas betydelse i främjandet av integration

Edeltävyysehdot

Deltagande i kursen förutsätter ingen tidigare kunskap i kursens tematik, men läsförståelse och god skriftlig kompetens i svenska är en förutsättning för deltagande i kursen.

Arviointikriteerit

Kursen bedöms på skalan Godkänd/Bör kompletteras. För en godkänd kursprestation krävs att studerande har följt de angivna anvisningarna för kursuppgifterna, är insatt i kursens teman och har avlagt samt returneras de uppgifter som hör till kursen. Kursuppgifterma finns beskrivna under nästa rubrik och närmare bedömningskriterier för uppgifterna finns på inlärningsplattformen. Prestationerna bedöms senast fyra veckor efter kursens slutdatum.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kursen förverkligas helt och hållet som självständiga studier på Humaks inlärningsplattform Hoodle. Studerande kan i egen takt avlägga kursen inom ramarna för kursens angivna tidsramar.

Kursen består av två delar: 1) Skapandet av en teoretisk kunskapsbas (3 sp). 2) Bekantning med integrationsfältet och en reflektion över din egen inlärning på kursen (2 sp).

I kursen ingår totalt tre (3) uppgifter: 1) En tematisk essä med källhänvisning 2) En skriftlig reflektion och att kommentera en medstuderandes reflektion. 3) En inlärningsdagbok

Närmare beskrivning av och anvisningar för uppgifterna finns på Humaks inlärningsplattform Hoodle.