Kesä
Opintojakson nimi Mänskliga rättigheter och mångfald
Opintojakson ajankohta 01.06.2023 - 31.07.2023
Korkeakoulu Humanistinen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Ruotsi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Humanistinen ja kasvatusala
Opettaja Janina Sjöstrand
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 09.05.2023
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Mänskliga rättigheter och mångfald

01.06.2023 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Kom med på kursen och studera mänskliga rättigheter, tillgänglighet, och kultursensitivt- och könsmedvetet arbete samt reflektera över normer, värderingar och yrkesetik!

På den här kursen lär du dig att beakta mångfald på individ- och samhällsnivå och får färdigheter i att bemöta mångfald på ett sensitivt och resursstarkt sätt. Du kommer att bli medveten om vikten av den respektfulla och demokratiska värdegrund som mänskliga rättigheter bygger på, som grund för professionellt tänkande och handling.

Lärandemål: Studerande:

  • kan professionellt bedöma, och är medveten om, sitt eget förhållningssätt till mångfald
  • bekantar sig med kultursensitivt och könsmedvetet arbetssätt
  • kan beakta olika individers och gruppers särdrag i planeringen och förverkligandet av sin egen verksamhet och i aktiviteter
  • kan agera på ett sätt som främjar fysisk, psykisk, social, språklig och kommunikativ tillgänglighet samt inkludering
  • är medveten om betydelsen av respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar som grund för professionellt tänkande och handlande
  • får du en inblick i faktorer som definierar den Samme och den Andre, ”Vi och Dom”

Arviointikriteerit

Godkänd/Underkänd. Närmare bedömningskriterier finns på inlärningsplattformen.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Studerande har möjlighet att studera i egen takt, förutsatt att hen följer uppgifternas deadline för inlämning.

Kursen består av självständiga virtuella studier och inlämningsuppgifter. Kursen är indelad i två delar:

1) Mänskliga rättigheter och människorättsfostran (3 sp)

Denna del innehåller totalt tre (3) uppgifter. I den första uppgiften bekantar du dig inledningsvis med mänskliga rättigheter och i den andra uppgiften stärker du din kompetens inom människorättsforstran. De två första uppgifterna stöder ditt arbete i den tredje uppgiften, som är att planera en lektion med ett människorättstema för en grupp barn eller ungdomar.

2) Mångfald och främjande av likabehandling (2 sp)

I den andra delen av kursen lär vi oss mer om främjande av likabehandling och bemötande av mångfald. Kärnbegrepp är identitet, normer och normkritik (”vi och de andra”), mångfald, genusmedvetenhet och kulturell sensitivitet. Denna del har tre (3) uppgifter.

Närmare beskrivning av kursdelen, uppgifterna och bedömningskriterier hittar du på inlärningsplattformen vid kursstart.