Kevät
Opintojakson nimi Matka- ja kuluttajapalveluihin liittyvät vastuut
Opintojakson ajankohta 20.03.2023 - 19.05.2023
Korkeakoulu Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala
Opettaja Pia Vapaavuori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 28.02.2023
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Matka- ja kuluttajapalveluihin liittyvät vastuut

20.03.2023 - 19.05.2023

Opintojakson kuvaus

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija

 • osaa muodostaa kokonaiskuvan matka- ja kuluttajapalveluiden, kuten tapahtuma- ja ohjelmapalveluiden, järjestäjän vastuista sekä asiakaan oikeuksista;
 • hallitsee matka- ja kuluttajapalveluiden järjestämiseen liittyvän lainsäädännön keskeiset periaatteet ja osaa hakea ajantasaista tietoa ko. lainsäädännöstä; ja
 • ymmärtää matka- ja kuluttajapalveluiden järjestämiseen liittyvien säädösten soveltumisen konkreettisissa ongelmatilanteissa.

Sisältö

 • Matka- ja kuluttajapalvelun, kuten tapahtuma- ja ohjelmapalvelun, järjestäjän vastuukysymykset erityisesti
  • matkapalveluyhdistelmiä koskevan lainsäädännön
  • kuluttajaturvallisuuslain
  • vahingonkorvaus- ja rikoslain sekä
  • muun soveltuvan lainsäädännön nojalla
 • Matka- tai kuluttajapalvelun hankkineen asiakkaan oikeudet em. lainsäädännön nojalla
 • Järjestäjän vastuun huomioiminen sopimuksissa
 • Konkreettisiin tilanteisiin perehtyminen oikeuskäytännön ja esimerkkien avulla

Edeltävyysehdot

Opiskelija on suorittanut juridiikan perusteet tai vastaavat juridiikan opinnot. Opiskelija mm. hallitsee matkapalveluyhdistelmiä koskevan lainsäädännön, kuluttajansuojalain sekä sopimusoikeuden perusteet.

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0).

Arvosana 1 Opiskelija tunnistaa matka- ja kuluttajapalveluiden järjestämiseen liittyvän lainsäädännön perusperiaatteet sekä osaa auttavasti arvioida palveluiden järjestäjän vastuukysymyksiä. Opiskelija tuntee auttavasti juridisen tiedonhankinnan periaatteet.

Arvosana 3 Opiskelija hallitsee matka- ja kuluttajapalveluiden järjestämiseen liittyvän lainsäädännön keskeisen sisällön sekä osaa arvioida palveluiden järjestäjän keskeisten vastuukysymysten soveltuvuutta konkreettisissa tilanteissa. Opiskelija hallitsee juridisen tiedonhankinnan perusperiaatteet.

Arvosana 5 Opiskelija osaa itsenäisesti soveltaa alan lainsäädäntöä ja kehittää työskentelyään. Opiskelija pystyy itsenäisesti käyttämään juridisen tiedonhankinnan välineitä ja arvioimaan matka- ja kuluttajapalveluiden järjestämiseen liittyviä sopimusriskejä ja vastuita.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssi toteutetaan virtuaalikurssina siten, että Moodlessa on viikottaisella välilehdellä kullekin viikolle suunniteltu aihekokonaisuus. Kurssi on suunniteltu siten, että viikolle 12 eli intensiiviviikolle on sisällytetty enemmän opiskeltavaa. Intensiiviviikolla on myös kertausmateriaaleja, jotka auttavat palauttamaan mieleen kurssin kannalta olennaiset perusasiat.

Kurssin aikana järjestetään mahdollisuus keskusteluun ja käytännön kysymysten esittämiseen opettajalle Q&A-hetkissä.

Opintojakson suoritustapa:

Verkkoharjoitustehtävät, yksilötehtävät, itsenäinen työskentely verkko-oppimisympäristössä, tentti

Ilmoittautumistiedot

Mikäli opintojaksoa ei löydy ilmoittautumisaikana valikosta, on se jo täynnä.

Haaga-Helian opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksolle (LAW8PO801) MyNetin kautta Haaga-Helian ilmoittautumisaikana.