Syksy
Opintojakson nimi Media-analyysi
Opintojakson ajankohta 29.08.2022 - 14.10.2022
Korkeakoulu Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kulttuuriala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Raisa Koivusalo
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 18.08.2022
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Media-analyysi

29.08.2022 - 14.10.2022

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee median ja journalismin analyysin keskeiset suuntaukset, analyysimenetelmät ja käsitteet
 • osaa perustellusti ja media-analyysin keskeisiä käsitteitä käyttäen analysoida median journalistisia sisältöjä ja niiden laatua
 • osaa analysoida median toimintaa ja journalistisia käytänteitä
 • ymmärtää median, mediaorganisaatioiden rakenteita ja toimintaa ja muutosta

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään media-analyysin eri suuntauksiin, niiden lähestymistapoihin, analyysimenetelmiin ja käsitteisiin. Opintojakson aikana analysoidaan mediatekstejä ja opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee kriittisesti ja perustellusti arvioimaan journalistisia tuotoksia, median sisältöjä ja median rakenteita, toimintaa ja toimintaympäristöä.

 • media-analyysin keskeiset käsitteet, suuntaukset, analyysimenetelmät
 • erilaisten mediatekstien analysointi
 • median toimintaympäristö ja rakenteet

Edeltävyysehdot

Ei edeltävyysehtoja.

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 – 3 – 5.

Arvosana 1 Tenttiaineiston keskeiset sisällöt ja käsitteet ymmärretty oikein. Osoittaa riittävää perehtyneisyyttä aihealueeseen ja käsitteiden käyttö riittävän hyvää ja perustelua.

Arvosana 3 Tehtävien ja tentin asiasisällöt selkeät ja analyyttiset. Osoittaa hyvää perehtyneisyyttä aihealueeseen ja käsitteiden käyttö riittävän hyvää ja perustelua.

Arvosana 5 Tehtävien ja tentin asiasisällöt kiitettäviä ja analyyttisiä. Tehdyt sisältövalinnat, analyysit ja tehtävien asiasisältö erinomainen. Osoittaa hyvää perehtyneisyyttä media-analyysiin ja käsitteiden käyttö on osaavaa ja perustelua.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssi on mahdollista suorittaa täysin itsenäisesti verkossa.

Opintojakson tehtävät ja tentti arvioidaan asteikolla 0-5. Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu näiden keskiarvosta. Opiskelija voi itse määritellä tavoittelemansa arvosanan tehtävien asiasisällön ja palautettujen tehtävien määrän mukaan.

Opintojakson lisätiedot

Oppimateriaalit

 • Fairclough, Norman: Miten media puhuu (1997). Vastapaino. Tampere
 • Niemi, Mari K., kirjoittaja, ; Houni, Topi, kirjoittaja, ; Ahva, Laura (2018): Media & populismi : työkaluja kriittiseen journalismiin. Vastapaino 2018.
 • Bourdieu, Pierre: On television and journalism. Pluto Press 1998.
 • Opettajan ilmoittama ja jakama materiaali.

Ilmoittautumistiedot

Mikäli opintojaksoa ei löydy ilmoittautumisaikana valikosta, on se jo täynnä.

Haaga-Helian opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksolle (COM2KJ201) Pepin kautta Haaga-Helian ilmoittautumisaikana.