Kesä
Opintojakson nimi Menesty messuilla
Opintojakson ajankohta 03.05.2023 - 23.08.2023
Korkeakoulu Centria-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Centria-ammattikorkeakoulu / Averko tutoropettaja
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 07.04.2023
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Menesty messuilla

03.05.2023 - 23.08.2023

Opintojakson kuvaus

Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee messuihin liittyvän peruskäsitteistön ja messuihin liittyvät keskeiset tietolähteet. Opiskelija tunnistaa messuprojektin kolme tärkeää vaihetta sisältöineen ja osaa tehdä niihin liittyviä suunnitelmia.

Opiskelija ymmärtää messujen moninaisuuden ja hyödynnettävyyden osana yrityksen muuta markkinointia.

Kurssin myötä opiskelija voi kerryttää kokemusta laaja-alaisesti mm. liiketoimintaosaamisesta, projektitoiminnasta, asiakaslähtöisyydestä, innovatiivisuudesta, kansainvälisyydestä, yrityskentässä toimimisesta, talouden suunnittelusta ja seurannasta, viestinnästä ja markkinoinnista.

Sisältö

Kurssi sisältää aihepiiriin liittyvän teoria- ja kirjallisuuskatsauksen, jonka lisäksi opiskelija suunnittelee yrityksen messuprojektin (suunnittelu, toteutus, seuranta). Opetus tapahtuu oppimisympäristössä täysin verkkomuotoisena sisältäen mm. luettavaa materiaalia, videoita, harjoituksia ja reflektointia. Jokainen opiskelija voi suorittaa opinnot annetun aikataulun puitteissa itsenäisesti. Ohjausta on saatavilla oppimisympäristön viestimien kautta ja sähköpostilla ohjaajalta.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: Hyväksytty / hylätty

Osaamistavoitteiden saavuttamista mitataan aktiivisuuden ja harjoitustöiden (kurssitehtävät, itsereflektio, vertaisarviot ja palaute) tekemisen kautta. Arvioinnissa huomioidaan myös ryhmätyötaidot, asenne työskentelyyn ja kyky soveltaa opittua tietoa. Opintojakson suorittaminen edellyttää kaikkien osatehtävien tekemistä hyväksytysti.

Opintojakson tiedot

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

5 opintopistettä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.