Non-stop
Opintojakson nimi Menesty modernissa ratkaisumyynnissä
Opintojakson ajankohta 15.07.2023 - 31.07.2024
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja viopesupport@metropolia.fi
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.07.2023 - 31.05.2024
Ilmoittaudu

Menesty modernissa ratkaisumyynnissä

15.07.2023 - 31.07.2024

Opintojakson kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää myyntitoiminnan roolin ja sen, miten se voi tuottaa lisäarvoa sekä yritykselle itselleen että sen asiakkaille
 • ymmärtää, miten myyntiprosessi nivoutuu asiakkaan päätöksentekoprosessiin
 • tuntee ja hallitsee systemaattisen myyntitoiminnan menetelmiä ja on sisäistänyt myyntikonseptin merkityksen
 • tuntee teknisen tai B2B-myynnin roolin sekä markkinoinnin, myynnin ja toteutuksen keskinäiset riippuvuussuhteet
 • hallitsee neuvotteluprosessin
 • tuntee arvomyynnin johtamisen ja asiakkuuden hallinnan osa-alueet ja käytäntöjä
 • tuntee myyntiin liittyvät keskeiset teknologiset sovellukset.

Miksi myyntityötä kannattaa opiskella

 • Tekninen ja B2B-myynti
 • Asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen ja asiakkaaseen vaikuttaminen
 • Yritysten päätöksentekoprosessit toimittajien valinnassa
 • Myyntikonsepti
 • Asiakashallinta, neuvottelutaidot, asiakkuuksien johtaminen
 • Myyntityötä tehostavat teknologiat ja sovellukset
 • Myyjäidentiteetin rakentuminen

Edeltävyysehdot

Markkinointi ja yritystalous 5 op tai vastaavat taidot.

Arviointikriteerit

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet välttävästi. Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä opintojakson aihepiirin keskeisiä käsitteitä, malleja ja osaa käyttää tavallisimpia työkaluja. Opiskelija ymmärtää asiantuntijuuden kehittymisen edellytykset ja periaatteet.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssi on 100% netin kautta itsenäisesti suoritettava kurssi jonka voi suorittaa täysin omaan tahtiin.