Non-stop
Opintojakson nimi Monikulttuuristuva työympäristö
Opintojakson ajankohta 15.09.2022 - 31.07.2023
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Lassila Hilkka
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 15.07.2023
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Monikulttuuristuva työympäristö

15.09.2022 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Opintojakson tavoitteena on valottaa yhteiskunnan ja työelämän monikulttuuristumista ja sen kehitystä erityisesti suomalaisen työelämän näkökulmasta, sekä tarjota tietoa maahanmuuttajien moninaisuuteen liittyvän toiseuden kohtaamisen pohjaksi työyhteisöissä. Opintojakso auttaa opiskelijaa ymmärtämään monikulttuurisuudesta johtuvia tapahtumia, viestintäeroja ja prosesseja työelämässä ja kehittää valmiuksia työskennellä ja johtaa monikulttuuristuvia ja monimuotoistuvia työympäristöjä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen liittyviin käsitteisiin laaja-alaisesti sekä niiden välisiin yhteyksiin. Hän ymmärtää monikulttuurisuudesta johtuvia viestintäeroja ja niiden haasteita työelämässä, sekä hahmottaa maahanmuuttajan kulttuuriin sopeutumiseen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija kykenee arvioimaan omaa moninaisuuteen liittyvää osaamista ja sen tarpeita työyhteisössä sekä osaa tarvittaessa hyödyntää toimenpiteitä, joita monikulttuuristen työympäristöjen johtaminen vaatii.

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

Itsenäinen opiskelu:

  • verkkoaineistoihin perehtyminen ja niiden soveltaminen oppimistehtäviin
  • oppimistehtävien suorittaminen annettujen ohjeiden mukaisesti

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Opintojakso on lukuvuonna 22-23 avoinna 15.9.2022 – 31.7.2023 välisenä aikana. Opintojakson suorittamiseksi vaadittavat tehtävät voi palauttaa milloin vaan opintojaksolla olevaan palautuskansioon ja ne arvioidaan viimeistään kolmen viikon kuluessa kustakin palautuspäivästä. Palautuspäiviä on kaksi syyslukukaudella, kolme kevätlukukaudella ja yksi kesäkaudella.