Syksy
Opintojakson nimi Monikulttuuristuva työympäristö (yamk-taso)
Opintojakson ajankohta 17.09.2021 - 31.07.2022
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Lassila Hilkka
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 16.08.2021 - 31.05.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Monikulttuuristuva työympäristö (yamk-taso)

17.09.2021 - 31.07.2022

Opintojakson kuvaus

Opintojakson tavoitteena on valottaa yhteiskunnan ja työelämän monikulttuuristumista ja sen kehitystä erityisesti suomalaisen työelämän näkökulmasta, sekä tarjota tietoa maahanmuuttajien moninaisuuteen liittyvän toiseuden kohtaamisen pohjaksi työyhteisöissä. Opintojakso auttaa opiskelijaa ymmärtämään monikulttuurisuudesta johtuvia tapahtumia, viestintäeroja ja prosesseja työelämässä ja kehittää valmiuksia työskennellä ja johtaa monikulttuuristuvia ja monimuotoistuvia työympäristöjä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen liittyviin käsitteisiin laaja-alaisesti sekä niiden välisiin yhteyksiin. Hän ymmärtää monikulttuurisuudesta johtuvia viestintäeroja ja niiden haasteita työelämässä, sekä hahmottaa maahanmuuttajan kulttuuriin sopeutumiseen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija kykenee arvioimaan omaa moninaisuuteen liittyvää osaamista ja sen tarpeita työyhteisössä sekä osaa tarvittaessa hyödyntää toimenpiteitä, joita monikulttuuristen työympäristöjen johtaminen vaatii.

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

Arviointiperusteet

Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti tehtyihin verkkotehtäviin.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100 % verkko-opinnot

Suoritustavat

  • Itsenäinen opiskelu: verkkoaineistoihin perehtyminen ja niiden soveltaminen oppimistehtäviin
  • Oppimistehtävien suorittaminen annettujen ohjeiden mukaisesti