Non-stop
Opintojakson nimi Motivoiva digineuvonta sotealan asiakastyössä
Opintojakson ajankohta 01.12.2023 - 30.06.2024
Korkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Hanna Rantala
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 27.11.2023 - 19.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Motivoiva digineuvonta sotealan asiakastyössä

01.12.2023 - 30.06.2024

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa – kuvata sähköiseen asiointiin liittyviä haasteita ja ratkaisuja – toimia digituen eettisiä ohjeita ja lainsäädäntöä noudattaen – arvioida haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden tarpeita digituessa – neuvoa asiakasta tietoturvakysymyksissä – neuvontatyössä tarvittavia taitoja – motivoida asiakasta itsenäiseen digitaalisten laitteiden ja palvelujen käyttöön.

 

Sisältö ja sen jaksotus

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista moduuleista:

ORIENTAATIO-moduulissa opettelet työskentelemään Canvas-oppimisalustalla ja saat kokonaiskuvan opintojaksosta tavoitteineen.

SÄHKÖISET PALVELUT JA SOTE-AMMATILLISUUS –moduulissa (1 op) keskityt siihen, millaisia vaikutuksia sote-alan digitalisaatiolla on sote-palveluihin ja miten palveluiden digitalisaatio muuttaa sote-alan ammatillisuutta. Perehdyt myös siihen, miten haavoittuvassa asemassa olevat asiakkaat tulisi huomioida sähköisissä palveluissa. Moduulin kuuluu neljä (4) tehtävää, jotka sinun tulee suorittaa hyväksytysti voidaksesi edetä seuraavaan moduuliin.

DIGIOSALLISUUS, DIGIKUILUT JA DIGITUKI –moduuli (2 op) Tässä moduulissa perehdyt siihen, mitä digiosallisuudella tarkoitetaan ja millainen merkitys digituella on digiosallisuuden vahvistamisessa. Perehdyt myös digiosallisuuteen vaikuttaviin tekijöihin, digituen merkitykseen digiosallisuuden vahvistamisessa ja digitukeen liittyviin eettisiin haasteisiin. Moduuliin kuuluu seitsemän (7) tehtävää, jotka sinun tulee suorittaa hyväksytysti voidaksesi edetä seuraavaan moduuliin.

MOTIVOIVA KESKUSTELU DIGITUEN LÄHESTYMISTAPANA -moduuli (2 op) Tässä moduulissa perehdyt, miten motivoivan keskustelun menetelmää voidaan soveltaa digituen tilanteissa. Moduuliin kuuluu kaksitoista (12) tehtävää, jotka sinun tulee suorittaa hyväksytysti voidaksesi edetä seuraavaan moduuliin.

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Opintojaksoon sisältyy 23 erilaista tehtävää (testejä ja verkkokeskusteluja). Kunkin tehtävän yhteydessä on tieto siitä, mitä tehtävän hyväksytysti suorittaminen edellyttää (esimerkiksi pistemäärä tai osallistuminen keskusteluun). Sinun tulee suorittaa hyväksytysti kaikki opintojakson tehtävät saadaksesi opintojaksosta hyväksytty – suorituksen. Osan opintojakson materiaaleista tai tehtävistä voit itse merkitä sen tehdyksi. Jotkut tehtävistä on pohdintatehtäviä, joihin ei tarvitse tuottaa kirjallista vastausta.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinto suoritetaan täysin itsenäisesti tehtäväpalautusten aikataulu huomioiden / määräaikaan mennessä. Opinto edellyttää itseohjautuvuutta. Opinto ei sisällä yhteisiä tapaamisia eikä pari- tai ryhmätyöskentelyä. Opiskelet kokonaisuuden Canvasiin rakennetussa oppimisympäristössä, joka sisältää opiskelumateriaalin ja tehtävät/testit. Tehtävistä ei anneta henkilökohtaista palautetta: palautteen anto perustuu tehtävien oikeellisuuden tarkistamiseen sekä mallivastausten jakamiseen tehtävän palautuksen jälkeen.

Opintojakson aikana opiskelija perehtyy aihealueeseen artikkelien, äänimateriaalien, videoiden ja tehtävien avulla. Teemaan liittyvä kirjallisuus löytyy listattuna Canvasista.

Viiden opintopisteen kokonaisuus vastaa noin 135 tuntia.