Syksy
Opintojakson nimi Neurologisen fysioterapian syventäminen
Opintojakson ajankohta 19.09.2022 - 07.12.2022
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Xamkin lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 11.09.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Neurologisen fysioterapian syventäminen

19.09.2022 - 07.12.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Osaat syventää osaamistasi fysioterapeuttisessa arvioinnissa niin, että se tukee neurologisen asiakkaan kuntoutumista oppimisprosessina. Osaat ottaa huomioon terapian toteutuksessa ja ohjauksessa keskus- ja ääreishermoston sairauksiin liittyviä erityispiirteitä ja hyödyntää monitieteistä tietoperustaa. Osaat soveltaa kliiniseen päättelyyn ja fysioterapeuttiseen erotusdiagnostiikkaan perustuen fysioterapian näyttöön perustuvia keinoja. Osaat osoittaa fysioterapian asiantuntemustasi moniammatillisissa työryhmissä osallistuen asiakkaan toimintakyvyn ja terveyttä edistävän elämäntavan tukemiseen. Sisältö: Miten valitset, perustelet ja käytät toimintakyvyn arviointimenetelmiä niin, että ne tukevat asiakkaan tavoiteasettelua ja kykyä arvioida omaa edistymistä kuntoutumisen eri vaiheissa ohjaten terapian suunnittelua? Miten rakennat progressiivista ja tehtäväkeskeistä harjoittelua neurologisille asiakkaille ottaen huomioon taidon, tasapainon, voiman ja kestävyyden ja suhteuttamalla harjoittelun asiakkaan henkisiin voimavaroihin? Miten ohjaat eri-ikäisiä asiakkaita ja läheisiä hyödyntämään elinympäristön mahdollisuuksia tukemaan harjoittelua terapian ulkopuolella ja edistämään sosiaalista osallistumista? Miten teet yhteistyötä moniammatillisesti neurologisiin sairauksiin liittyvissä erityiskysymyksissä?

Edeltävyysehdot

Edeltävä osaaminen: 1. ja 2. lukuvuoden opinnot

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan hyväksytty / hylätty. Opintojakson hyväksytty (H) suorittaminen edellyttää opintojaksoon sisältyvien oppimistehtävien suorittamista vähintään H3 tasolla (hyvä), tehtävänantojen mukaisiin verkkokeskusteluihin osallistumista sekä opintojaksoon sisältyvän osaamisen testin suorittamista hyväksytysti (H3).

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutuu itsenäisinä verkko – opintoina Learn verkko – oppimisalustalla. Opiskelija voi valita suorittaako opintojakson tiiviissä aikataulussa 19.9. – 4.11.2022 vai väljemmässä aikataulussa 19.9. – 27.12.2022. Opintojakson suoritusohjeet tehtävänantoineen ja tehtävien määräaikoineen esitellään Learn verkko – oppimisalustalla. Opintojakso sisältää yhden osaamisen testin (tentin) sekä kirjallisia oppimis- ja reflektiotehtäviä.