Kevät
Opintojakson nimi Omaishoito ja kaltoinkohtelu – tunnistaminen, ennaltaehkäisy ja puuttuminen
Opintojakson ajankohta 15.02.2023 - 21.05.2023
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Tuomas Leisti
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 29.01.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Omaishoito ja kaltoinkohtelu – tunnistaminen, ennaltaehkäisy ja puuttuminen

15.02.2023 - 21.05.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet

Opiskelija osaa

 • osoittaa perehtyneisyytensä omaishoidon ja ennaltaehkäisevän väkivaltatyön perusteisiin
 • kuvata omaishoitajien arjen kuormitukseen liittyviä tekijöitä ja voimavaroja sekä
 • tukea omaishoitajaa hänen tarvitsemallaan tavalla
 • tunnistaa omaishoitosuhteissa esiintyvän väkivallan ja kaltoinkohtelun tunnusmerkit
 • toimia ammattimaisesti sekä väkivallan kokijan että tekijän kanssa.

Sisältö

 • Mitä on omaishoito?
 • Omaishoitajan tukeminen
 • Väkivalta ja kaltoinkohtelu ikääntyvien omaishoitosuhteissa
 • Ammattilaisen osaaminen ja toiminta

 

Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty

 • Opiskelija osaa määritellä ja tunnistaa omaishoitosuhteen ja sen alkamisen sekä ymmärtää omaishoidon merkityksen yhteiskunnallisena ilmiönä
 • Opiskelija osaa tunnistaa omaishoitoon liittyviä kuormitustekijöitä ja voimavaroja sekä tarjota erilaisia tukimuotoja kuormittuneelle omaishoitajalle.
 • Opiskelija osaa tunnistaa erilaisia kaltoinkohtelua ennustavia tekijöitä omaishoitosuhteessa ja tietää miten toimia epäillessään mahdollista väkivaltaa tai kaltoinkohtelua
 • Opiskelija tietää, miten olla empaattisesti vuorovaikutuksessa omaishoitajien kanssa hoidon kuormitukseen liittyvien teemojen kanssa ja miten ottaa puheeksi mahdollinen liika kuormitus ja kaltoinkohtelun uhka.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso käsittelee omaishoitoa ja ennaltaehkäisevää väkivaltatyötä omaishoitosuhteissa. Aihetta lähestytään tutkimustiedon ja erilaisten tarinoiden avulla.

Verkkokurssi toteutetaan Moodle-alustalla, jolla opiskelevat itsenäisesti, omaan tahtiinsa perehtyen aihetta koskevaan tutkimuskirjallisuuteen ja muuhun informaatioon, lukien tarinoita sekä tehden näihin liittyviä yksilötehtäviä, jotka koostuvat lyhyistä blogiteksteistä, miellekartoista ja loppuesseestä. Tehtävissä reflektoidaan omaishoitoa ja siihen liittyvää kaltoinkohtelua käsitteleviä tarinoita. Opiskelijoiden on tarkoitus myös vuorovaikuttaa keskenään blogitekstejä kommentoimalla.

Opetussisällöt on jaettu neljään moduuliin, joiden avulla opiskelija voi suunnitella omaa ajankäyttöään. Opintojaksoon kuuluvat tehtävät on oltava tehtyinä 21.5.2022 mennessä.