Non-stop
Opintojakson nimi Onnistuneen hankevalmistelun ABC (YAMK)
Opintojakson ajankohta 01.12.2023 - 31.07.2024
Korkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 1 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Clarissa Bingham
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 27.11.2023 - 30.06.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Onnistuneen hankevalmistelun ABC (YAMK)

01.12.2023 - 31.07.2024

Opintojakson kuvaus

Tämä MOOC tarjoaa kokonaiskuvan hankevalmisteluun liittyvistä tehtävistä sekä antaa käytännön ohjeita ja vinkkejä prosessin eteenpäin viemiseen. MOOC on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita hankevalmistelusta tai jotka ovat aloittamassa hankerahoituksen hakemista.

1. Johdanto Tämä osio sisältää tärkeää tietoa MOOCin suorittamiseen ja sisältöihin liittyen.

2. Yleistä hankevalmistelusta Osiossa tutustut kokeneiden hankeasiantuntijoiden näkemyksiin hanketyöstä. Saat myös yleiskuvan siitä, mitä hankevalmistelussa on hyvä ottaa huomioon. Osio koostuu pohdiskelutehtävästä, artikkelista ja asiantuntijoiden haastatteluvideosta.

3. Hankeidea Osiossa pohditaan sitä, mistä hankeideat syntyvät, millainen on hyvä hankeidea ja miten hankeideaa voi kiteyttää. Osion koostuu tekstistä, siihen liittyvistä materiaaleista sekä tehtävästä.

4. Hankkeen suunnittelu Osiossa esitellään hankesuunnittelua tukevia kysymyksiä ja työkaluja. Osion koostuu tekstistä, siihen liittyvistä materiaaleista sekä videosta.

5. Aikataulutus Osiossa käydään läpi hankevalmistelun aikataulutusta sekä asioita, joihin valmistelussa tulee varata aikaa. Osio koostuu tekstistä, siihen liittyvistä materiaaleista sekä tehtävästä.

6. Rahoitus Osiossa esitellään EU-rahoituksen pääperiaatteet sekä se, millaisiin asioihin tulee kiinnittää huomiota rahoitusohjelmassa sekä rahoittajan ohjeistuksissa. Osion koostuu tekstistä sekä tehtävästä.

7. Hankekumppanit Osiossa pohditaan hankekumppaneiden merkitystä hankehakemuksessa sekä kuullaan kokeneiden hankeasiantuntijoiden näkemyksiä verkostoitumiseen. Osio koostuu tekstistä, siihen liittyvistä materiaaleista sekä asiantuntijoiden haastatteluvideosta.

8. Hakemuksen kirjoittaminen Osiossa esitellään vinkkejä hankehakemuksen kirjoittamiseen sekä tutustutaan prosessikirjoittamisen vaiheisiin. Osion koostuu tekstistä, siihen liittyvistä materiaaleista sekä tehtävästä.

9. Hankkeen budjetointi Osiossa esitellään hankkeen budjetin laatimista. Osiossa perehdytään mm. budjetin suuruusluokkaan ja omarahoitukseen, hankesuunnitelman ja budjetin yhteyteen sekä budjetin jakautumisesta hankekonsortion kesken. Osio koostuu tekstistä, siihen liittyvistä materiaaleista, asiantuntijoiden haastatteluvideosta sekä tehtävästä.

10. Tutkimusetiikka Osiossa käsitellään sitä, miten tutkimusetiikka liittyy hankevalmisteluun ja miksi se on tärkeä huomioida jo hankehakemusvaiheessa. Osiossa käsitellään tutkimusetiikan perusasioista, tutkimusluvan merkityksestä ja hakemisesta sekä eettistä ennakkoarviointia. Osion koostuu tekstistä sekä siihen liittyvistä materiaaleista.

11. Hyvän hankevalmistelun piirteitä Osiossa esitellään hyvän hankevalmistelun ja hankehakemuksen piirteitä. Osiossa kuullaan myös kokeneiden hankevalmistelijoiden vinkkejä hankevalmistelun ensikertalaisille. Osio koostuu tekstistä, siihen liittyvistä materiaaleista, asiantuntijoiden haastatteluvideosta sekä tehtävästä.

12. Yhteenveto ja suoritusmerkintä Tässä osiossa kootaan yhteen MOOCin anti sekä pääset pyytämään suoritusmerkinnän. Huomiothan, että tämä osio avautuu vasta kun kaikki pakolliset tehtävät on tehty.

Edeltävyysehdot

Opinto on vaatimuksiltaan YAMK-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa ja vain YAMK-opiskelijoille.

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Hyväksytty arvosana vaatii

Arviointikriteerit: Jokaisessa teemassa on etenemiseen vaadittavia tehtäviä, jotka näet tämän MOOC:in edistymisen seurannasta. Edistymisen seurannasta näet myös kyseisen tehtävän hyväksytysti suorittamisen edellytykset. Joissain tehtävissä pelkkä tehtävänpalautus riittää, mutta jossain tehtävissä sinulta vaaditaan minipistemäärä. Kun olet käynyt kaikki teemat läpi ja suorittanut vaaditut tehtävät, olet suorittanut opintojakson hyväksytytysti ja voit pyytää siitä suoritusmerkinnän.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Täysin automatisoitu toteutus:

Opinto suoritetaan täysin itsenäisesti tehtäväpalautusten aikataulu huomioiden / määräaikaan mennessä. Opinto edellyttää itseohjautuvuutta. Opinto ei sisällä yhteisiä tapaamisia eikä pari- tai ryhmätyöskentelyä. Opiskelet kokonaisuuden Canvasiin rakennetussa oppimisympäristössä, joka sisältää opiskelumateriaalin ja tehtävät/testit. Tehtävistä ei anneta henkilökohtaista palautetta: palautteen anto perustuu tehtävien oikeellisuuden tarkistamiseen sekä mallivastausten jakamiseen tehtävän palautuksen jälkeen.

Opintojakson tiedot

Opintokokonaisuus: TKI-osaaja – tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta tutuksi

Haluatko oppia luomaan kehitystä ja menestyä, myös kansainvälisesti? Palveluiden, tuotteiden ja toimintamallien innovatiiviseen kehittämiseen tarvitaan TKI-toimintaa. TKI:llä tarkoitetaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa, joka tuo ratkaisuja ajankohtaisiin haasteisiin, tukee oman osaamisen kehittämistä ja luo mahdollisuuksia työelämään.

Suorittamalla tämän opintokokonaisuuden ymmärrät mitä TKI-toiminnalla tarkoitetaan, opit luomaan hankehakemuksia ja tiedät mistä hakea rahoitusta TKI-toimintaan. Ymmärrät myös TKI-toiminnan verkostoiden ja viestinnän tärkeyden.

Opintokokonaisuus koostuu viidestä yhden opintopisteen laajuisesta itsenäisesti suoritettavasta verkko-opintojaksosta eli MOOCista (Massive Open Online Course).

Opintokokonaisuuden voi suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta, eikä opintojaksojen suoritusjärjestyksellä ole merkitystä. Voit halutessasi myös valita vain itseäsi eniten kiinnostavat opintojaksot. Saat jokaisesta suorittamastasi opintojaksosta oman erillisen osaamismerkin, jonka voi lisätä esimerkiksi LinkedIn-profiiliin.

Tämä opintokokonaisuus on tarkoitettu vain YAMK-opiskelijoille. Ilmoittauduthan jokaiselle opintojaksolle erikseen. Opintokokonaisuuden muut opintojaksot:

  • EU ja TKI -rahoituksen taustat, tavoitteet ja painopisteet
  • TKI-toiminnan perusteet: mitä ja miksi?
  • Verkostot ja yhteistyö hankkeessa (tulossa myöhemmin)
  • Viestintä, avoimuus ja vaikuttavuus TKI-toiminnassa (tulossa myöhemmin)