Kesä
Opintojakson nimi Opi kirjoittamaan ruoka- ja ravitsemuskysymyksistä mediaan (YAMK)
Opintojakson ajankohta 03.05.2023 - 31.08.2023
Korkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Kaija Nissinen ja Sirkka Nieminen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 14.04.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Opi kirjoittamaan ruoka- ja ravitsemuskysymyksistä mediaan (YAMK)

03.05.2023 - 31.08.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet Opiskelija perehtyy ajankohtaisiin ruoka- ja ravitsemuskysymyksiin ja niiden tieteelliseen taustaan. Opiskelija osaa analysoida alan kansallisia ja kansainvälisiä tutkimuksia ja hyödyntää sekä soveltaa niitä sekä analyysitehtävään että omaan mediatekstiinsä. Opiskelija osaa tarkastella ruokaan ja ravitsemukseen liittyviä tekstejä kriittisesti ja analyyttisesti. Opiskelija osaa arvioida ja kehittää rooliaan alansa asiantuntijana. Opiskelija perehtyy ravitsemusviestintään, mediakenttään ja kykenee sisällöltään, rakenteeltaan ja tyyliltään vaativaan ruoka- ja ravitsemusaiheiseen viestintään mediassa sekä osaa analysoida omaa ja muiden tekstiä mediakirjoittamisen periaatteiden mukaisesti. Opiskelija osaa perustella tekemänsä valinnat asiantuntevasti ja uskottavasti sekä osaa antaa rakentavaa palautetta.

Sisältö

  • Ajankohtaiset ravitsemuskysymykset ja niiden tieteellinen tausta
  • Ravitsemusviestinnän ja mediatekstin erityispiirteet
  • Ravitsemus- ja viestintäaiheinen analyysitehtävä
  • Ruoka- ja/tai ravitsemusaiheisen mediatekstin suunnittelu ja toteutus

Edeltävyysehdot

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää Voutilaisen, Fogelholmin ja Mutasen (2015 tai uudempi painos) Ravitsemustaito-teoksen tai vastaavan oppisisällön hallinnan. Osaaminen osoitetaan verkkotentillä opintojakson alussa.

Arviointikriteerit

T1-K5

Tyydyttävä: Opiskelija hallitsee joitakin periaatteita, miten analysoida tai tuottaa alaansa liittyviä mediatekstejä. Opiskelija osaa avustettuna analysoida mediavalintaa, tekstin kohderyhmää ja mediatekstin koostamisen kriteereitä. Hän osaa analysoida satunnaisesti sekä tekstin rakennetta että kieltä. Opiskelija tietää ajankohtaisia ruoka- ja ravitsemuskysymyksiä ja hahmottaa osittain niiden tieteellistä taustaa. Hän osaa hakea ja käyttää pääosin luotettavaa ravitsemustutkimustietoa. Hän hallitsee joitakin periaatteita, miten kirjoittaa ruoasta ja/tai ravitsemuksesta mediaan. Opiskelija osaa joiltakin osin perustella tekemänsä valinnat sekä osaa antaa palautetta.

Hyvä: Opiskelija hallitsee periaatteet, miten analysoida tai tuottaa alaansa liittyviä mediatekstejä. Hän ymmärtää tekstin kohderyhmän merkityksen. Hän tietää mediatekstin koostamisen kriteerit ja osaa analysoida tekstiä sekä rakenteen että kielen osalta joistakin näkökulmista. Opiskelija tietää ajankohtaisia ruoka- ja ravitsemuskysymyksiä ja tuntee niiden tieteellistä taustaa. Hän osaa hakea ja käyttää luotettavaa ravitsemustutkimustietoa. Hän osaa laatia sisällöltään, rakenteeltaan ja tyyliltään sopivan tekstin mediaan. Opiskelija osaa perustella tekemänsä valinnat uskottavasti sekä osaa antaa rakentavaa palautetta.

Kiitettävä: Opiskelija hallitsee periaatteet, miten analysoida ja tuottaa alaansa liittyviä mediatekstejä. Hän tietää tekstin kohderyhmän ja median valinnan merkityksen ja osaa analysoida tekstejä tästä näkökulmasta. Hän tietää mediajutun koostamisen kriteerit ja osaa analysoida tekstejä rakenteen, kielen ja sisällön osalta. Opiskelija osaa käyttää luotettavia tiedonlähteitä perustellusti. Hän osaa perustella tekemänsä valinnat asiantuntevasti ja uskottavasti sekä pystyy antamaan rakentavaa palautetta muille. Opiskelija on aloitteellinen, osaa analysoida toimintaansa ja kykenee havaitsemaan kehittämismahdollisuuksia. Hän on osaa soveltaa oppimaansa käytäntöön. Hän osaa noudattaa annettuja ohjeita ja toimia prosessin aikana annetussa aikataulussa täsmällisesti.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkkototeutus

  • webinaarit
  • verkkotentti
  • analyysitehtävän raportointi
  • ruoka- ja/tai ravitsemusaiheisen mediatekstin suunnittelu ja toteutus
  • vertaispalaute ja itsearviointi
  • itsenäinen työskentely

Opintojakson tiedot

tietokone, jossa on nopea laajakaistayhteys laitteisto, joka mahdollistaa verkko-opetusympäristöjen (esim. TEAMS, BigBlueButton) hyödyntämisen web-kamera, headset

Opintojakson lisätiedot

Huomaa: Opintojaksolle osallistuminen edellyttää Voutilaisen, Fogelholmin ja Mutasen (2015 tai uudempi painos) Ravitsemustaito-teoksen tai vastaavan oppisisällön hallinnan. Osaaminen osoitetaan verkkotentillä opintojakson alussa.

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 13.3.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 13.3.2023 tämän sivun yläosassa.

 

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 13th March at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).