Kevät
Opintojakson nimi Pään alueen kuvantaminen ja kuntouttava suunterveydenhoito
Opintojakson ajankohta 15.01.2023 - 31.05.2023
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Ruokokoski Tarja
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 11.12.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Pään alueen kuvantaminen ja kuntouttava suunterveydenhoito

15.01.2023 - 31.05.2023

Opintojakson kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • toimia säteilysuojelulainsäädännön mukaisesti
  • selittää intraoraalikuvauksen
  • selittää röntgendiagnostiikan merkityksen hoidon tarpeen arvioinnissa
  • kuvata hampaiden ja leukojen röntgenanatomiset pääpiirteet
  • tietää purentaelimen toimintaan haitallisesti vaikuttavia tekijöitä
  • kuvata purentadysfuntion oireita
  • kuvata roolinsa proteettisen hoitotiimin jäsenenä ja selittää proteettisen hoidon tarkoituksen purentaelimen kuntouttajana

Sisältö

Röntgensäteilyn fysikaaliset, kemialliset ja biologiset ominaisuudet. Säteilylaki ja -asetus. STUK. Röntgenlaitteisto ja -välineistö. Säteilysuojelun yleiset periaatteet: oikeutus, optimointi ja yksilönsuoja. Säteilysuojelun menetelmät ja välineet. Bitewing-kuvaus ja panoraamakuvaus. Röntgendiagnostiikan periaatteet. Proteettisen hoidon indikaatiot, erilaiset proteettiset ratkaisut, Proteettisen asiakkaan suun terveystarkastus, Proteettisen asiakkaan suun omahoidon ohjaus, Statusmerkinnät ja määräaikaistarkastukset. Kraniomandibulaarisen häiriön tyypilliset oireet ja suunterveydenhoidon menetelmät.

Edeltävyysehdot

– suun terveydenhoidon aiemmat perusopinnot (lähitoitajatutkinto, hammaslaborantti- tai hammasteknikkotutkinto tai suuhygienistin tutkinto-ohjelman opiskelija)

– opintojakso sopii soveltuvin osin myös sairaanhoitajan- tai terveydenhoitajan tutkinto-ohjelman opiskelijalle antamaan lisätietoa asiakaan suunterveyteen liittyvästä nykytilasta

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0 – 5

Arviointiperusteet: Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin, verkkokeskusteluihin ja verkkotentteihin.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

  • aktiivinen osallistuminen verkko-opintojaksolle: harjoitustehtävien ja tenttien tekeminen
  • itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta

Ilmoittautumistiedot

Kohderyhmä: suuhygienistiopiskelijat ja kaikki hammaslääketieteellisestä kuvantamisesta sekä protetiikasta / purentafysiologiasta kiinnostuneet terveysalan opiskelijat