Syksy | Täynnä
Opintojakson nimi Palvelumuotoilu
Opintojakson ajankohta 10.10.2022 - 11.12.2022
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Outi Santaniemi
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 25.09.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Palvelumuotoilu

10.10.2022 - 11.12.2022

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • Ymmärtää palvelumuotoilun keskeisiä käsitteitä
 • Tuntee palvelumuotoilun prosessin ja osaa hyödyntää palvelumuotoilun työkaluja prosessin eri vaiheissa
 • Osaa suunnitella, kehittää ja innovoida palveluja palvelumuotoilun avulla
 • Osaa kerätä tietoa asiakkaiden tarpeista ja hyödyntää asiakasymmärrystä palvelumuotoilussa
 • Ymmärtää kokemuksellisen oppimisen kautta käyttäjälähtöisyyden merkitystä
 • Osaa hyödyntää ryhmää voimavarana suunnittelussa sekä koko ryhmänä että tiimeinä

Sisältö

 • Palvelumuotoilun periaatteet ja terminologia
 • Palvelumuotoilun prosessi
 • Asiakaslähtöinen palveluiden kehittäminen ja uusien palveluiden innovointi
 • Palvelumuotoilun menetelmiä ja työkaluja
 • Tiedon visualisointi
 • Palvelumuotoiluprosessin toteuttaminen
 • Osallistuminen palvelumuotoilun prosessiin asiakkaana

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko

hyväksytty-täydennettävä-hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkko-opintoina. Opintojaksolla tutustutaan palvelumuotoiluun sekä teorian että käytännön kautta. Opintojakson aikana toteutetaan palvelumuotoiluprosessi.

Työskentely tapahtuu sekä itsenäisesti että tiimityöskentelynä. Opiskelu etenee kolmen viikon sykleissä, ja edellyttää etenemistä opintojen aikataulutuksen mukaan. Opintojen laajuus on 5 opintopistettä eli 135 tuntia.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.