Kevät | Täynnä
Opintojakson nimi Palvelumuotoilu
Opintojakson ajankohta 13.03.2023 - 14.05.2023
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Outi Santaniemi
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.12.2022 - 26.02.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Palvelumuotoilu

13.03.2023 - 14.05.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • Ymmärtää palvelumuotoilun keskeisiä käsitteitä
  • Tuntee palvelumuotoilun prosessin ja osaa hyödyntää palvelumuotoilun työkaluja prosessin eri vaiheissa
  • Osaa suunnitella, kehittää ja innovoida palveluja palvelumuotoilun avulla
  • Osaa kerätä tietoa asiakkaiden tarpeista ja hyödyntää asiakasymmärrystä palvelumuotoilussa
  • Ymmärtää kokemuksellisen oppimisen kautta käyttäjälähtöisyyden merkitystä
  • Osaa hyödyntää ryhmää voimavarana suunnittelussa sekä koko ryhmänä että tiimeinä

Sisältö

  • Palvelumuotoilun käsitteet
  • Asiakaslähtöinen palveluiden kehittäminen ja uusien palveluiden innovointi
  • Palvelumuotoilun menetelmiä ja työkaluja
  • Palvelumuotoiluprosessin toteuttaminen

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko hyväksytty-täydennettävä-hylätty

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää opiskelijan aktiivista osallistumista palvelumuotoiluprosessiin ja hyväksyttyä tehtävien tekemistä annetuissa määräajoissa.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkko-opintoina. Opintojaksolla tutustutaan palvelumuotoiluun sekä teorian että käytännön kautta. Opintojakson aikana toteutetaan palvelumuotoiluprosessi.

Työskentely tapahtuu sekä itsenäisesti että tiimityöskentelynä. Opiskelu edellyttää etenemistä opintojen aikataulutuksen mukaan. Opintojen laajuus on 5 opintopistettä eli 135 tuntia.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.