Non-stop
Opintojakson nimi Palvelumuotoiluajattelu
Opintojakson ajankohta 15.09.2022 - 31.07.2023
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Sirviö Timo
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 15.07.2023
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Palvelumuotoiluajattelu

15.09.2022 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Palvelumuotoilun ja ihmiskeskeisen suunnittelun taustat, keskeiset käsitteet, prosessit ja menetelmät. Muotoilun osallistavat ja kokemukselliset menetelmät. Palvelun prototypoinnin menetelmät ja niiden käyttö. Muotoiltujen konseptien arviointi. Opiskelija ymmärtää palvelumuotoilun teoreettisen perustan, keskeiset käsitteet ja menetelmät. Opiskelija hallitsee palvelumuotoiluprosessin eri vaiheineen asiakasymmärryksen luomisesta, ideoiden generointiin ja edelleen konseptointiin, prototypointiin ja arviointiin. Opiskelija osaa hyödyntää suunnittelussa ja prosessissa kuhunkin vaiheeseen sisältyviä menetelmiä. Opiskelija osaa soveltaa palvelumuotoilun lähestymistapoja omalle alalleen.

Edeltävyysehdot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0 – 5

Non-stop-verkko-opintojakso joka koostuu johdanto-osasta sekä pienestä harjoitusprojektista.

Opiskelija perehtyy teoria-aineistoon, tekee verkkotehtävät ja työstää pienen palvelumuotoilun harjoitusprojektin annettujen ohjeiden mukaisesti. Opintojakso koostuu neljästä osasta: johdanto palvelumuotoiluun, ymmmärrysvaihe, konseptointivaihe ja prototypointivaihe.

Opintojaksoon sisältyvä harjoitusprojekti tehdään joko omasta työympäristöstä lähtevästä aiheesta tai omavalintaisesta muusta kehittämishaasteesta.

Arvioinnin kohteena ovat harjoitusprojektin toteutus (loppuraportti), lopputulos eli syntynyt uusi palvelukonsepti ja itsearviointi.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Kurssin voi suorittaa omaan tahtiin yksin ja ihan mieluusti myös parityönä.

Linkki moodleen: https://moodle.savonia.fi/course/view.php?id=15327 Moodlen avain: parempipalvelu2223

Opintojakson lisätiedot

Tämä opintojakso on vain YAMK-opiskelijoille!