Kevät | Täynnä
Opintojakson nimi Projektin johtaminen
Opintojakson ajankohta 16.01.2023 - 17.03.2023
Korkeakoulu Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Pierantonio Silvani
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 07.12.2022
Ilmoittautumistiedot

Projektin johtaminen

16.01.2023 - 17.03.2023

Opintojakson kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee projektijohtamisen ja projektihallinnan parhaita käytäntöjä ja osaa hyödyntää niitä projektityössä
  • tuntee projektien menestykselliseen johtamiseen liittyvät keskeiset osaamisalueet
  • osaa hankkia ja soveltaa tietoa itsenäisesti
  • osaa hyödyntää projektijohtamiseen ja projektihallintaan liittyvää osaamistaan kriittisesti, mutta samalla luovasti ja käytännönläheisesti mahdollisissa tulevissa projekteissa

 

Edeltävyysehdot

Osallistuminen edellyttää projektityötaitojen hallintaa (mm. sidosryhmät ja projektiorganisaation vastuut, projektin laajuuden arviointi ja rajaus, projektin riskit ja niiden ennakointi).

Arviointikriteerit

Tentti 60 %, oppimistehtävät 40 %

Arvosana 1 Opiskelija tuntee vain vähäisessä määrin projektijohtamisen ja projektihallinnan parhaita käytäntöjä ja keskeisiä osaamisalueita. Samaten opiskelija vain vähäisessä määrin osaa hyödyntää projektijohtamiseen ja projektihallintaan liittyvää teoreettista osaamistaan käytännössä eikä juurikaan osaa hankkia tai soveltaa tietoa itsenäisesti.

Arvosana 3 Opiskelija tuntee melko hyvin projektijohtamisen ja projektihallinnan parhaita käytäntöjä ja keskeisiä osaamisalueita. Samaten opiskelija melko hyvin osaa hyödyntää projektijohtamiseen ja projektihallintaan liittyvää teoreettista osaamistaan käytännössä sekä osaa hankkia ja soveltaa tietoa melko itsenäisesti.

Arvosana 5 Opiskelija tuntee hyvin projektijohtamisen ja projektihallinnan parhaita käytäntöjä ja keskeisiä osaamisalueita. Samaten opiskelija osaa hyvin hyödyntää projektijohtamiseen ja projektihallintaan liittyvää teoreettista osaamistaan käytännössä sekä osaa hankkia ja soveltaa tietoa itsenäisesti

Opintojakson tiedot

Oppimateriaali

Opintojaksolla jaettava osittain englanninkielinen itseopiskelumateriaali Moodlessa. Pelin, R. 2011. Projektihallinnan käsikirja. Otavan kirjapaino Oy. Ruuska, K. 2012. Pidä projekti hallinnassa. Talentum.

Ilmoittautumistiedot

Mikäli opintojaksoa ei löydy ilmoittautumisaikana valikosta, on se jo täynnä.

Haaga-Helian opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksolle (PRO1TA003) MyNetin kautta Haaga-Helian ilmoittautumisaikana.