Syksy
Opintojakson nimi Prosessiteollisuuden sivuvirrat
Opintojakson ajankohta 15.09.2022 - 16.12.2022
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 28.08.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Prosessiteollisuuden sivuvirrat

15.09.2022 - 16.12.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:  Opintokokonaisuudessa perehdytään case-esimerkein kiertotalouden käytännön ratkaisuihin prosessi- ja kemianteollisuudessa. Tavoitteena on esitellä monipuolisesti erilaisia esimerkkejä siitä, kuinka teollisuudessa syntyviä sivu- ja jätevirtoja voidaan hyödyntää. Käytännön esimerkkien avulla tutustutaan taustalla olevaan kemiaan ja tekniikkaan sekä esitellään kaupallisia toteutuksia. Sisältö: Kurssilla käydään lävitse seuraavat teemat: Hiilidioksidin talteenotto savukaasuista ja hyödyntäminen raaka-aineena Metsäteollisuuden puhdistamolietteiden käsittely ja hyödyntäminen KIP-synenergiat, Kokkola Ligniinin talteenotto ja hyödyntäminen ja biopolttoaineiden tuotannossa Kattohuovan kierrätys, ”end of waste”

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Kurssilla tehdään harjoitustöitä, jotka on saatava lävitse ja tentti, joka määrittelee kurssin arvosanan.

Kurssi arvioidaan asteikolla 0 – 5. Kurssilla tehdään harjoitustöitä, jotka on saatava lävitse ja tentti, joka määrittelee kurssin arvosanan.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssin opintojakoalustalla jaetaan oppimismateriaali.