Non-stop
Opintojakson nimi Ruokahävikki
Opintojakson ajankohta 04.09.2023 - 31.12.2023
Korkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Kirta Nieminen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 07.08.2023 - 30.11.2023
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Ruokahävikki

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Osaa arvioida ruokahävikin määrää ja eri hävikkilajeja (keittiö-, lautas- ja tarjoiluhävikki)
 • Osaa hyödyntää osaamistaan yritysten tai muiden alan organisaatioiden kehittämisessä
 • Tunnistaa ruokahävikkiin liittyviä taloudellisia mahdollisuuksia sekä rajoitteita työelämässä
 • Ymmärtää ruokahävikkiin liittyvien lainsäädännöllisten tekijöiden merkityksen ruokahävikin myynnissä

Sisältö:

 • Johdanto, kurssin tavoitteet ja käytänteet, pohdintatehtävä
 • Ruokahävikkilajit ja hävikin vaihtelu
 • Ruokahävikin taloudellinen merkitys ja ympäristöhaasteet
 • Toimintaympäristö ja hävikin hyödyntäminen
 • Esimerkkikohteet ja lainsäädäntö

Arviointikriteerit

Numeroarvio

Arviointikriteerit – tyydyttävä 1-2

 • Opiskelija tietää ruokahävikin muodostumisen perusteita ja luettelee tärkeimpiä hävikkiin liittyviä käsitteitä.
 • Opiskelija määrittelee ruokaketjun ruokahävikin pääasiat.
 • Hän kykenee laskemaan ruokahävikin määrään liittyviä laskuja.
 • Opiskelija nimeää ruokahävikkiin vaikuttavia tekijöitä ja luettelee niiden vaikutuksia ruokaketjussa.
 • Hän osaa tunnistaa ruokahävikin vähentämisen vaiheet yksittäisessä yrityksessä.

Arviointikriteerit – hyvä 3-4

 • Opiskelija kuvaa ruokahävikin muodostumisen perusteita sekä selittää siihen vaikuttavia ilmiöitä.
 • Opiskelija tekee yhteenvedon ruokahävikkiin vähentämiseen tähtäävistä toimenpiteistä.
 • Opiskelija pystyy kuvaamaan olosuhteita ja perustelemaan tiettyjen toimintatapojen käyttöä ruokahävikin vähentämiseksi (sovellukset, toimintamallit).
 • Opiskelija arvioi ruokahävikin hyödyntämisen kannattavuutta sekä kykenee listaamaan toimenpiteitä.
 • Opiskelija osaa selittää käsitteitä ja soveltaa tietämystään yksittäisen yritysten olosuhteisiin.

Arviointikriteerit – kiitettävä 5

 • Opiskelija selittää, mihin ilmiöihin ruokahävikin muodostuminen ja hyödyntäminen perustuu sekä tulkitsee, laskee ja kommentoi siihen liittyviä ongelmia ja käsitteitä (hävikkilajit ja lainsäädäntö).
 • Opiskelija selittää ruokahävikin vähentämiseen ja hyödyntämiseen tähtääviä toimenpiteitä ja analysoi siihen vaikuttavia tekijöitä.
 • Opiskelija pystyy kuvailemaan ruokahävikin vähentämiseen tähtääviä suunnitelmia yrityksille, vertailee eri vaihtoehtoja ja perustelee valintojaan sekä kehittämisehdotuksiaan.
 • Opiskelija vertailee ruokahävikin hyödyntämisen kannattavuustekijöitä ja osaa analysoida siihen tähtääviä kehittämisideoita.

Arvioidut suoritukset ilmoitetaan SeAMK Opintotoimistoon: 28.9.2023, 30.10.2023, 30.11.2023 ja 2.1.2024.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Itsenäisesti verkossa tehtävä opintojakso

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 7.8.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 7.8.2023 tämän sivun yläosassa.

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 7th August at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).