Kevät
Opintojakson nimi Saksaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 1
Opintojakson ajankohta 16.01.2023 - 17.03.2023
Korkeakoulu Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala
Opettaja Sirpa Kajarinne
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 07.12.2022
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Saksaa hotelli-, ravintola- ja matkailualalle 1

16.01.2023 - 17.03.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa toimia yksinkertaisissa hotelli-, ravintola- ja matkailualan vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutilanteissa saksan kielellä
  • osaa kertoa yksinkertaisesti omasta elämästään
  • hallitsee ääntämisen perusteet
  • tuntee perussanastoa
  • ymmärtää kielen keskeisimpiä rakenteita

Sisältö

  • Yksinkertaisia ammatillisia kielenkäyttötilanteita
  • Arkipäivän vuorovaikutustilanteita
  • Ääntämistä
  • Oman alan sanaston opiskelua
  • Kielen perusrakenteita

Edeltävyysehdot

Ei lähtötasovaatimuksia.

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 – 3 – 5.

Arvosana 1 Opiskelija kykenee ymmärtämään välttävällä tasolla yksinkertaisia, suullisia ja kirjallisia viestejä sekä välittämään niitä vastaanottajalle. Puhuminen ja kirjoittaminen ovat rakenteiden ja / tai ääntämisen osalta välttävällä tasolla. Opiskelija tunnistaa yksinkertaisia rakenteita ja usein käytettyjä ilmauksia erilaisissa kielenkäyttötilanteissa.

Arvosana 3 Opiskelija kykenee hyvin ymmärtämään yksinkertaisia, suullisia ja kirjallisia viestejä sekä välittämään niitä vastaanottajalle. Puhuminen ja kirjoittaminen ovat rakenteiden ja/tai ääntämisen osalta hyvällä tasolla. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa oppimaansa yksinkertaisiin rakenteisiin ja kielenkäyttötilanteisiin.

Arvosana 5 Opiskelija kykenee ymmärtämään erinomaisesti yksinkertaisia, suullisia ja kirjallisia viestejä sekä välittämään niitä onnistuneesti vastaanottajalle. Puhuminen ja kirjoittaminen ovat yksinkertaisten rakenteiden ja/tai ääntämisen osalta erittäin hyvällä tasolla. Opiskelija pystyy soveltamaan oppimaansa uusiin, yksinkertaisiin rakenteisiin ja kielenkäyttötilanteisiin.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssi on mahdollista suorittaa täysin itsenäisesti verkossa.

Opintojakson tiedot

Oppimateriaali

Arja Blanco – Pauli Kudel. Freut mich 1. Otava

Ilmoittautumistiedot

Mikäli opintojaksoa ei löydy ilmoittautumisaikana valikosta, on se jo täynnä.

Haaga-Helian opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksolle (GER1HA001) Pepin kautta Haaga-Helian ilmoittautumisaikana.