Kesä
Opintojakson nimi Säteilysuojelu ja kuvantaminen
Opintojakson ajankohta 01.06.2023 - 04.08.2023
Korkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Marja Jaronen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 31.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Säteilysuojelu ja kuvantaminen

01.06.2023 - 04.08.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoite

Opiskelija

 • osaa viestiä yleisellä tasolla säteilyn lääketieteellisestä altistuksesta, työperäisestä altistuksesta ja väestön altistuksesta sekä tulkita säteilyriskejä
 • osaa viestiä säteilyaltistuksen laadusta ja suuruudesta päivittäisessä työssä sekä tulkita säteilyriskejä
 • ymmärtää yleiset säteilysuojeluperiaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännössä
 • osaa käyttää työntekijän suojelun optimointiin tarkoitettuja menettelyjä

Sisältö

 • säteilyfysiikka ja säteilybiologia
 • säteilysuojelu lääketieteellisessä altistuksessa
 • työntekijän ja väestön säteilysuojelu
 • kuvantamistutkimusten perusteita

Edeltävyysehdot

Ei vaadi aikaisempia opintoja

Arviointikriteerit

Hyväksytty

Opiskelija tietää

 • erilaisten kuvantamistutkimusten perusteet, niihin liittyvän turvallisen työskentelyn ja säteilysuojelun terveydenhuollon ammattihenkilön näkökulmasta
 • lääketieteellisen altistuksen ja työperäisen altistuksen perusteet
 • säteilyaltistuksen laatuun, määrään ja suuruuteen liittyvät perusteet
 • säteilysuojeluperusteet ja osaa soveltaa niitä käytännössä
 • säteilyn käyttöön liittyvän lainsäädännön

Hylätty

Opiskelija ei tiedä

 • erilaisten kuvantamistutkimusten perusteita, niihin liittyviä turvallisuuteen liittyviä asioita tai säteilysuojelua terveydenhuollon ammattihenkilön näkökulmasta
 •  lääketieteellisen altistuksen ja työperäisen altistuksen perusteita
 • säteilyaltistuksen laatuun, määrään tai suuruuteen liittyviä asioita
 • säteilysuojeluperiaatteita tai ei osaa soveltaa niitä käytännössä
 • säteilyn käyttöön liittyvän lainsäädännön keskeisintä sisältöä sairaanhoitajan työn näkökulmasta

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkko-opinto, itsenäinen työskentely: nauhoitetut verkkoluennot ja tehtävät

Opintojakson tiedot

Opintojakso on tarkoitettu terveysalan opiskelijoille ja avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille (esim. sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, kätilö, ensihoitaja, lähihoitaja), jotka voivat työssään altistua ionisoivalle säteilylle.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä 1044/2018 mukaan säteilyn lääketieteelliseen käyttöön osallistuvalla työntekijällä on oltava tehtävänsä edellyttämät tiedot, taidot ja osaaminen säteilyfysiikassa, säteilybiologiassa ja säteilysuojelussa. Opintojakso täyttää STM:n asetuksen ionisoivasta säteilystä liitteen 4 mukaiset osaamisvaatimukset.

Ilmoittautumistiedot

Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

TAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.