Syksy
Opintojakson nimi Säteilyturvallisuus lääketieteellisissä toimenpiteissä avustavalle henkilöstölle
Opintojakson ajankohta 22.08.2022 - 30.11.2022
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 1 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Pia-Marja Vähäkangas
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 13.11.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Säteilyturvallisuus lääketieteellisissä toimenpiteissä avustavalle henkilöstölle

22.08.2022 - 30.11.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

  • Opiskelija osaa viestiä yleisellä tasolla säteilyn lääketieteellisestä altistuksesta, työperäisestä altistuksesta ja väestön altistuksesta sekä tulkita säteilyriskejä. Osaa viestiä säteilyaltistuksen laadusta ja suuruudesta päivittäisessä työssä sekä tulkita säteilyriskejä.
  • Opiskelija ymmärtää yleiset säteilysuojeluperiaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännössä.
  • Opiskelija osaa käyttää työntekijän suojelun optimointiin tarkoitettuja menettelyjä.

Sisältö:

  • Säteilyfysiikan ja säteilybiologian perusteet ja niiden merkitys lääketieteellisen säteilyn käytön yhteydessä.
  • Keskeisin lääketieteellistä säteilyn käyttöä koskeva säädöstö
  • Keskeiset säteilyturvallisuuteen vaikuttavat tekniset ja fysikaaliset tekijät ja niihin liittyvät asianmukaiset toimintatavat säteilylle altistavissa lääketieteellisissä työtilanteissa.

Arviointikriteerit

Arviointi: hyväksytty/hylätty. Hyväksytyssä suorituksessa opiskelija saavuttaa opintojakson tavoitteissa mainitun osaamisen. Osaaminen osoitetaan tentillä. Hylätyn tentin voi uusia kaksi kertaa.

Opintojakson tiedot

Verkkokurssi on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille ja sellaisiksi opiskeleville, jotka joutuvat työssään tai tulevassa työssään tekemisiin ionisoivan säteilyn kanssa. Koulutuksen laajuus on 1 opintopiste ja se antaa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen säteilyn lääketieteellisestä käytöstä edellyttämän pätevyyden säteily-ympäristöissä työskentelyyn avustavana työntekijänä.

Kurssi on Säteilyturvakeskuksen hyväksymä.

Aikaisemmat opinnot: Ei aiempia opintoja