Kevät
Opintojakson nimi Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen hoito
Opintojakson ajankohta 13.02.2023 - 24.04.2023
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Hoffren Päivi
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 04.12.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen hoito

13.02.2023 - 24.04.2023

Opintojakson kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää, mitä on seksuaalisuutta loukkaava väkivalta ja sen eri ulottuvuudet.
 • on tietoinen seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa koskevasta lainsäädännöstä sekä rikosprosessin kulusta.
 • tuntee seksuaalista väkivaltaa kohdanneen hoidon periaatteet ja tietää seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan vaikutukset ja seuraukset sitä kohdanneelle.
 • tietää sensitiivisen asiakastyön periaatteet.
 • tietää keskeiset asiat seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kohdanneen asiakkaan hoidossa ja niiden vaikutusten huomioimisen myös työntekijän näkökulmasta, sekä työntekijän jaksamiseen ja työhyvinvointiin liittyvät periaatteet.
 • tuntee seksuaalisuutta loukkaavaan väkivallan ehkäisyn periaatteet sekä ennaltaehkäisyssä käytettäviä seksuaalikasvatuksen periaatteita, menetelmiä sekä seksuaalikasvatuksen eettisen säännöstön.

Keskeinen sisältö

 • Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta, siihen liittyvät käsitteet sekä väkivallan yleisyys
 • Seksuaalisuutta loukkaavaan väkivaltaan liittyvä lainsäädäntö ja rikosprosessi
 • Seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan seuraukset väkivaltaa kohdanneelle sekä väkivaltaa kohdanneen sensitiivinen hoito ja siinä huomioitavat asiat
 • Työntekijän osaaminen, jaksaminen ja työnhyvinvointi
 • Seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ehkäisy ja siinä käytettäviä menetelmiä

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

Arviointiperusteet: Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti annettuihin verkkotehtäviin.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

 • Aktiivinen osallistuminen verkko-opintojaksolle
 • Itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta