Kevät
Opintojakson nimi Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen hoito
Opintojakson ajankohta 11.03.2024 - 10.05.2024
Korkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Raakel Viheroksa
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 24.01.2024 - 11.03.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen hoito

11.03.2024 - 10.05.2024

Opintojakson kuvaus

Opintojaksolla käsitellään seksuaalisuutta ja sukupuolta loukkaavaa väkivaltaa, uhrin kohtaamista, tukemista ja hoitamista sekä väkivallan ehkäisyä. Lisäksi opintojaksolla käsitellään mistä seksuaalisuutta loukkaavassa väkivallassa ja häirinnässä on kyse, miten yleistä se on, miten sen voi tunnistaa sekä miten sitä voidaan ehkäistä. Opintojakso antaa ammatilliset perusvalmiudet seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kohdanneen hoitoon sekä työkaluja ennalta ehkäisevään seksuaalikasvatukseen.

Arviointikriteerit

Arvosana kurssilla: Hyväksytty / hylätty.

Tehtäväkohtaiset arviointikriteerit on esitetty kunkin aihealueen/teeman tehtävien yhteydessä. Aiheeseen liittyviä teemoja kurssilla on viisi. Jokaisen teeman osalta on oma viimeinen tehtävän palatuspäivä, mikä on ehdoton. Jos opiskelija ei ole palauttanut tehtäväänsä määräaikaan mennessä, hän jää kurssilta pois. Myöhästyneitä tehtäviä ei tarkasteta.

Tehtävä1 hyväksytyn kriteerit: Opiskelija on avannut seksuaalisuutta sekä seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan käsitteitä ja siihen liittyvää ilmiötä laajasti. Esitetty tieto on näyttöön perustuvaa. Lähteet ovat ajantasaisia ja luotettavia. Lähdemerkinnät on tehty kirjallisen työn ohjeistuksen mukaisesti.

Tehtävä 2 hyväksytyn kriteerit: Opiskelija osoittaa tehtävässää perehtyneisyyttä rikosprosessin kulkuun. Hän kuvaa seksuaalisen väkivallan asianomistajan rikosprosessin kulun kattavasti ja huomioiden auttamistahot. Esitetty tieto on asianmukaista, näyttöön perustuvaa ja pohjautuu suomen rikoslakeihin, asetuksiin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmiin. Lähteet ovat ajantasaisia ja luotettavia. Lähdemerkinnät on tehty kirjallisen työn ohjeistuksen mukaisesti.

Tehtävä 3 hyväksytyn kriteerit: Opiskelija on osallistunut aktiivisesti verkkokeskusteluun ja tuonut siinä esille omaa pohdintaa sekä näyttöön perustuvaa tietoa. Hän on avannut vähintään yhden keskustelun annetuista aiheista ja kommentoinut vähintään kolmea muuta keskustelua. Keskustelu muiden osallistujien kesken on ammatillista ja osoittaa perehtyneisyyttä asiaan.

Tehtävä 4 hyväksytyn kriteerit: Opiskelijat osoittavat tehtävässään että sisällölliset ja menetelmälliset valinnat perutuvat tutkittuun näyttöön. Opiskelija on toiminut ryhmän jäsenenä aktiivisesti ja tasavertaisesti osallistuen. Käytetyt lähteet ovat ajantasaisia ja luotettavia. Lähdemerkinnät on tehty kirjallisen työn ohjeistuksen mukaisesti.

Tehtävä 5 hyväksytyn kriteerit: Opiskelija osoittaa tehtävässään perehtyneisyytensä seksuaalisuutta loukkaavan väkivaltatyön työntekijän osaamiselle asetettuihin vaatimuksiin. Opiskelija pohtii omia asenteita ja arvojaan suhteessa seksuaaliväkivaltaan sekä rooliaan ja jaksamistaan auttajana. Opiskelija osoittaa syvää reflektointia omasta oppimisen prosessista. Lähteet ovat ajantasaisia ja luotettavia. Lähdemerkinnät on tehty kirjallisen työn ohjeistuksen mukaisesti.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

  • toteutuu 100% verkkokurssina (Savonia-amk Moodle-alusta)

itsenäinen opiskelu verkko-alustalla: aktiivinen osallistuminen, verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen aikataulujen ja kriteerien pohjalta

Opintojakson tiedot

Koulutus toteutetaan ja tuotetaan viiden ammattikorkeakoulun ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhteistyönä.

Yhteistyössä olevat ammattikorkeakoulut:

  • Metropolia ammattikorkeakoulu
  • Savonia ammattikorkeakoulu
  • Tampereen ammattikorkeakoulu
  • Turun ammattikorkeakoulu
  • Oulun ammattikorkeakoulu

Ilmoittautumistiedot

Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

TAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.