Syksy
Opintojakson nimi Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen hoito
Opintojakson ajankohta 02.09.2024 - 29.11.2024
Korkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Raakel Viheroksa
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 02.07.2024 - 02.09.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen hoito

02.09.2024 - 29.11.2024

Opintojakson kuvaus

Opintojaksolla käsitellään seksuaalisuutta ja sukupuolta loukkaavaa väkivaltaa, uhrin kohtaamista, tukemista ja hoitamista sekä väkivallan ehkäisyä. Lisäksi opintojaksolla käsitellään mistä seksuaalisuutta loukkaavassa väkivallassa ja häirinnässä on kyse, miten yleistä se on, miten sen voi tunnistaa sekä miten sitä voidaan ehkäistä. Opintojakso antaa ammatilliset perusvalmiudet seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kohdanneen hoitoon sekä työkaluja ennalta ehkäisevään seksuaalikasvatukseen.

Opintojakso toteutetaan viiden ammattikorkeakoulun (Savonia, Metropolia, TAMK, Turun AMK, OAMK) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: Hyväksytty/hylätty

Ei tenttiä. Kurssi suoritetaan kokonaan verkossa. Kurssi koostuu viidestä eri teemasta, jotka tulevat kaikki olla hyväksytysti suoritettu kokonaisuoritusmerkinnän saamiseksi. Tehtävät tulee olla palautettuna määräpäivään mennessä, muutoin kurssilla eteneminen estyy. Annetussa tehtävien aikataulussa pysyminen on ehdoton. Myöhästyneitä tehtäviä ei arvioida.

Tehtäväkohtaiset arviointikriteerit on esitetty kunkin aihealueen/teeman tehtävien yhteydessä. Aiheeseen liittyviä teemoja kurssilla on viisi. Jokaisen teeman osalta on oma viimeinen tehtävän palatuspäivä, mikä on ehdoton. Jos opiskelija ei ole palauttanut tehtäväänsä määräaikaan mennessä, hän jää kurssilta pois. Myöhästyneitä tehtäviä ei tarkasteta.

Tehtävä1 hyväksytyn kriteerit: Opiskelija on avannut seksuaalisuutta sekä seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan käsitteitä ja siihen liittyvää ilmiötä laajasti. Esitetty tieto on näyttöön perustuvaa. Lähteet ovat ajantasaisia ja luotettavia. Lähdemerkinnät on tehty kirjallisen työn ohjeistuksen mukaisesti.

Tehtävä 2 hyväksytyn kriteerit: Opiskelija osoittaa tehtävässää perehtyneisyyttä rikosprosessin kulkuun. Hän kuvaa seksuaalisen väkivallan asianomistajan rikosprosessin kulun kattavasti ja huomioiden auttamistahot. Esitetty tieto on asianmukaista, näyttöön perustuvaa ja pohjautuu suomen rikoslakeihin, asetuksiin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmiin. Lähteet ovat ajantasaisia ja luotettavia. Lähdemerkinnät on tehty kirjallisen työn ohjeistuksen mukaisesti.

Tehtävä 3 hyväksytyn kriteerit: Opiskelija on osallistunut aktiivisesti verkkokeskusteluun ja tuonut siinä esille omaa pohdintaa sekä näyttöön perustuvaa tietoa. Hän on avannut vähintään yhden keskustelun annetuista aiheista ja kommentoinut vähintään kolmea muuta keskustelua. Keskustelu muiden osallistujien kesken on ammatillista ja osoittaa perehtyneisyyttä asiaan.

Tehtävä 4 hyväksytyn kriteerit: Opiskelijat osoittavat tehtävässään että sisällölliset ja menetelmälliset valinnat perutuvat tutkittuun näyttöön. Opiskelija on toiminut ryhmän jäsenenä aktiivisesti ja tasavertaisesti osallistuen. Käytetyt lähteet ovat ajantasaisia ja luotettavia. Lähdemerkinnät on tehty kirjallisen työn ohjeistuksen mukaisesti.

Tehtävä 5 hyväksytyn kriteerit: Opiskelija osoittaa tehtävässään perehtyneisyytensä seksuaalisuutta loukkaavan väkivaltatyön työntekijän osaamiselle asetettuihin vaatimuksiin. Opiskelija pohtii omia asenteita ja arvojaan suhteessa seksuaaliväkivaltaan sekä rooliaan ja jaksamistaan auttajana. Opiskelija osoittaa syvää reflektointia omasta oppimisen prosessista. Lähteet ovat ajantasaisia ja luotettavia. Lähdemerkinnät on tehty kirjallisen työn ohjeistuksen mukaisesti.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100 % verkko-opinnot (Moodle). Opintojakso toteutuu Savonian Moodle-alustalla, johon opiskelija kirjautuu oman organisaationsa HAKA-tunnisteilla. Verkko-osoite:https://moodle.savonia.fi/

Suoritustavat

  • Verkko-opintojaksolle aktiivinen osallistuminen
  • Itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta, pienryhmätyöskentely verkossa.
  • Opintojakso koostuu viidestä eri teemasta. Yhden teeman tehtävät toteutuvat ryhmätyönä, muut tehtävät ovat yksilötehtäviä.

Jokainen opiskelija tarkastaa oman tehtävän asetukset ja että linkit toimivat. Opintojakso suoritetaan kokonaan verkossa. Kurssi toteutetaan yhteistyössä viiden ammattikorkeakoulun kanssa. Kurssi koostuu viidestä eri osa-alueesta/teemasta, joista jokaisesta on oma tehtävänsä ja annettu aikataulu tehtävien tekoon.

Tehtävät avautuvat portaittain. Tehtävien palautus on tapahduttava annetussa aikataulussa. Tehtävien osalta ei ole mahdollista saada lisäaikaa. Mahdollisiin tehtävien täydennyksiin kukin teeman vastuuopettaja antaa oman aikataulunsa.

Myöhästynyt tehtävä myös estää etenemisen kurssilla: Myöhästyneitä tehtäviä ei tarkisteta. Jos tehtävien palautus myöhästyy annetusta aikataulusta, kurssin jatkaminen ei ole enää mahdollista ja kurssi keskeytyy. Tehtävien palautukseen annettu määräaika on siis ehdoton.

Ensimmäisen tehtävän palautuksen jälkeen kurssin opettaja laatii määräaikaan mennessä tulleiden palautusten pohjalta pienryhmät.

Opintojakson tiedot

Savonia-amk:n, Metropolia-amk:n, Tampereen amk:n, Turun amk:n ja Oulun amk:n läsnäolevat tutkinto- ja avoimen amk:n polkuopiskelijat ilmoittautuvat oman ammattikorkeakoulunsa ilmoittautumisjärjestelmässä. Tämä ilmoittautuminen on tarkoitettu muiden kuin näiden toteuttaja-ammattikorkeakoulujen läsnäoleville tutkinto- ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille.

Ilmoittautumistiedot

  • Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.
  • Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.
  • TAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.

Kesälomakaudesta johtuen CampusOnline-ilmoittautumisia aletaan käsitellä vasta elokuussa.