Kesä
Opintojakson nimi Siipikarjanlihan- ja munantuotanto
Opintojakson ajankohta 29.05.2023 - 31.08.2023
Korkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Luonnonvara- ja ympäristöala
Opettaja Samu Palander
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 14.04.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Siipikarjanlihan- ja munantuotanto

29.05.2023 - 31.08.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

  • Opiskelija osaa seurata, suunnitella, arvioida ja kehittää siipikarjatilan (munan- ja/tai siipikarjanlihatuotantoyksikön) toimintaa eläinten tuottavuuden, terveyden ja hyvinvoinnin huomioivassa taloudellisessa ja ympäristövastuullisessa tuotannossa.
  • Opiskelija pystyy osallistumaan ammattimaiseen keskusteluun siipikarjataloudesta.

Sisältö:

  • Siipikarjan ravitsemus- ja tuotantobiologian erityispiirteet
  • rehut ja niiden käyttömahdollisuudet
  • teknologiset ratkaisuvaihtoehdot ja digitaalinen ohjaus
  • tuotannonseuranta
  • kannattavuus
  • kansainvälinen siipikarjaeläinaineksen kehittäminen ja markkinat
  • ajankohtaiset terveydenhoitoasiat ja terveydenhuoltoon liittyvä kartoitus ja suunnittelu sekä näissä esiin tulevien seikkojen merkitys eläimille
  • tyypillisten tuotantosairauksien synty ja ennaltaehkäisy

Edeltävyysehdot

Perustiedot kotieläintuotannosta ja siihen liittyvistä käsitteistöstä

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija osaa seurata ja suunnitella siipikarjan rehunkäyttöä, ohjatusti laatia rehuseoksia ja ruokintasuunnitelmia sekä kartoittaa terveydenhuollon suunnittelun edellyttämiä tietoja. Opiskelija osaa kuvailla eläinaineksen merkitystä. Hän osaa kuvailla ja vertailla siipikarjatuotannon ajanmukaisia teknologisia ratkaisuja.

Hyvä (3-4): Opiskelija osaa suunnitella ruokintaa ja tuotantoa itsenäisesti. Hän osaa arvioida ja selittää eläinaineksen kehittämisen ja eläinten terveydenhuollon keinoja. Opiskelija osaa tunnistaa ruokinnan ja olosuhdetekijöiden vaikutuksen tuotantoon ja terveyteen. Hän osaa perustellusti valita ruokinnallisia ja teknologisia ratkaisuja.

Erittäin hyvä / kiitettävä (4-5): Opiskelija osaa ottaa huomioon ja soveltaa ravitsemus- ja tuotantobiologisia yksityiskohtia siipikarjatuotannon suunnitelmia laatiessaan. Hän osaa itsenäisesti hakea alan tietoa ja soveltaa sitä ongelmanratkaisussa ja ratkaisujen perusteluissa. Opiskelija osaa rakentaa laaja-alaista tietämystä osoittavaa kokonaiskuvaa, jossa yhdistyvät tuotantobiologinen, teknologinen, taloudellinen ja ympäristövastuullinen näkökulma.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Itsenäinen työskentely verkossa

Opintojakson tiedot

Normaalit toimisto-ohjelmat, valmius videon katseluun ja kuunteluun

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 13.3.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 13.3.2023 tämän sivun yläosassa.

 

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 13th March at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).