Non-stop | Täynnä
Opintojakson nimi Sijaishuoltoa perheissä ja yksiköissä
Opintojakson ajankohta 27.02.2023 - 31.12.2023
Korkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Mira Schroderus
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 27.02.2023 - 30.11.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Sijaishuoltoa perheissä ja yksiköissä

27.02.2023 - 31.12.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija osaa analysoida lastensuojelun palveluita ja ennen kaikkea sijaishuoltoa. Opiskelija osaa analysoida huostaanoton syitä, sijaishuollon arkea, haasteita ja vahvuuksia. Opiskelija osaa tarkastella sosiaalialan ajankohtaisia työskentelytapoja. Opiskelija ymmärtää lapsen oikeudet. Opiskelija ymmärtää rajoitustoimenpiteiden käytön ja tarkoituksen. Opiskelija tietää ja ymmärtää lapsuuden ja vanhemmuuden tukemisen merkitykset ja keinot sijaishuollossa. Opiskelija ymmärtää ihmisen kiintymyssuhteelliset tarpeet ja osaa analysoida sijaishuollon mahdollisuuksia edesauttaa niihin vastaamisessa.

Sisältö: 

Sijaishuollon asema lastensuojelun palveluissa. Huostaanoton syyt. Arki sijaishuollossa. Perhe- ja laitoshoidon haasteet ja vahvuudet. Ajankohtaiset työskentelyä ohjaavat suuntaukset. Lapsen oikeudet. Rajoitustoimenpiteet. Lapsen, vanhempien ja perhehoitajien tukeminen. Kiintymyssuhdeteoria.

Edeltävyysehdot

Perustiedot lastensuojelusta.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty.

Oppimispäiväkirja arvioidaan hyväksytty / hylätty.

(Välikokeista tulee saada 4/5 oikein. Välikoe ei ole vaikea)

Hyväksytty Pohdinnassa näkyy oman ajattelun kehittyminen kurssin aikana suhteessa aiempaan ajatteluun. Pohdinnassa esitellään kurssin keskeiset sisällöt, työssä käytetään oikein kurssin keskeisiä käsitteitä ja tarkastellaan niiden merkitystä itselle tulevana sosiaaliohjaajana. Tehtävässä analysoidaan kurssin sisältöjä ja käsitteitä kattavasti, arvioidaan kurssilla opitun merkitystä itselle sekä opitun soveltamista omaan toimintaan. Työssä käytetään lastensuojelun käsitteitä, lähdeviitteitä ja kirjallisuutta. Tehtävä osoittaa monipuolista, syvällistä ja/tai analyyttistä asioiden pohdintaa ja reflektiota, johon kytkeytyy hyvä tai erinomainen perehtyneisyys kurssimateriaaliin. Teksti on johdonmukaisesti ja selkeästi jäsennetty ja kielellisesti hyvää.

Hylätty Oppimispäiväkirjassa on suuria puutteita. Pohdinta on irrallista ja mekaanista. Siinä on hajanaisia havaintoja kurssin sisällöistä ja pohdinta perustuu ensisijaisesti arkiajatteluun. Pohdinnassa oman ajattelun kehittymisen pohtiminen suhteessa kurssin sisältöihin ja aiempaan ajatteluun on pinnallista. Asioiden pohdinta ja reflektio on niukkaa ja kokonaisuudessaan tehtävä osoittaa vähäistä perehtyneisyyttä kurssimateriaaleihin.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssi toteutuu Moodlessa. Opiskelija lukee kirjallisuutta ja katsoo videoita, tekee välikokeet (kesto n. 1-5 minuuttia per koe) ja oppimispäiväkirjan (n. 8 sivua). Opiskelija etsii myös itse tietoa.

Tämän kurssin voit suorittaa täysin itsenäisesti omassa tahdissasi. Kurssin suorittamiseen ei sisälly ryhmätöitä tai vuorovaikutusta, vaan hiukan videoiden katsontaa ja paljon lukemista. Oppineisuutesi näytät oppimispäiväkirjan muodossa. Opintojakson arviointi toteutetaan neljä kertaa vuodessa. Oppimispäiväkirjan palautuspäivät vuodelle 2023 ovat: 15.3., 15.5., 15.8., ja 15.10. Arvointiaika opettajalla on kolme työviikkoa. Opintojakso on auki koko vuoden ja voit suunnitella ja aikatauluttaa oman opiskelusi oppimispäiväkirjan palautuspäivämäärien mukaan.

Opintojakson sisältö koostuu kahdeksasta teemasta. Ensimmäinen teema on sijaishuollon asema lastensuojelussa. Teemat opiskellaan niiden järjestyksen mukaisesti eli ensin ensimmäinen, sitten toinen jne. Teemat eivät ole välttämättä työmääriltään suhteutettavissa toisiinsa.

Kurssin lähtökohtana on, että sinulla on jo perustiedot lastensuojelusta. Tämä kurssi keskittyy ennen kaikkea sijaishuoltoon, toki myös hiukan aikaan ennen huostaanottoa ja sen jälkeen jälkihuollossa.

Opintojakson lisätiedot

Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen saat vahvistusviestin, josta löydät lisätietoja sekä ohjeet opintojakson moodle-alustalle liittymiseen. Mikäli et saa vahvistusviestiä, tarkistathan myös roskapostikansion ja ota tarvittaessa yhteys osoitteeseen campusonline@oulu.fi.

Ilmoittautumistiedot

Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (”Ilmoittaudu”). Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen saat vahvistusviestin, josta löydät lisätietoja sekä ohjeet opintojakson moodle-alustalle liittymiseen. Mikäli et saa vahvistusviestiä, tarkistathan myös roskapostikansion ja ota tarvittaessa yhteys osoitteeseen campusonline@oulu.fi