Kevät
Opintojakson nimi Sisäilman epäpuhtaudet ja terveysvaikutukset
Opintojakson ajankohta 01.03.2023 - 15.05.2023
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 19.02.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Sisäilman epäpuhtaudet ja terveysvaikutukset

01.03.2023 - 15.05.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Osaat kuvata sisäilman biologiset ja kemialliset epäpuhtaudet, niiden lähteet ja terveysvaikutukset. Osaat hahmottaa eri epäpuhtauksien merkityksen sisäilman laadun yhtenä tekijänä huomioiden rakennusten käyttötarkoitus ja rakenneosat. Osaat valita eri tilanteisiin sopivat näytteenotto- ja analyysimenetelmät, tulkita analyysitulokset ja arvioida niiden luotettavuutta. Sisältö: Mitkä ovat tärkeimmät mikrobiologiset sisäympäristötekijät? Mitkä ovat mikrobien terveysvaikutukset? Mitkä ovat yleisesti käytössä olevat mikrobien tutkimus- ja analyysimenetelmät? Mitkä ovat tärkeimmät kemialliset sisäympäristötekijät? Mitkä ovat yleisesti käytössä olevat kemiallisten tekijöiden tutkimus- ja analyysimenetelmät? Mitä tekijöitä tulee huomioida tulosten tulkinnassa?

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

a. käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa c. työskennellä tiimin jäsenenä asiantuntijatehtävissä työelämässä sekä huomata ja kuvata ammattialan ongelmia e. valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja perustella valinnan

Arviointi perustuu oppimistehtäviin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

1. Learnissa oleva materiaali 2. ns. asumisterveysasetus (545/2015) 1-5 §, 14-19 §, 20 §. 3. Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, osasta I luku 1 (yleiset säännökset) ja osat III ja IV kokonaan (Valvira, 2016). 4. Rakennusten kosteus ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, YO 2016, Ympäristöministeriö, luku 6: Mikrobikasvu – ja vauriot rakenteissa sekä luvut 3.2.3, 3.6.2. – 3.7.2.