Kesä
Opintojakson nimi Sosiaali- ja terveysala ja suomi toisena kielenä 3 (B2)
Opintojakson ajankohta 02.05.2023 - 16.06.2023
Korkeakoulu Turun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Tiina Hirard (suomen kielen opettaja), Sirpa Rajala (suomen kielen opettaja), Tiina Laakso (ammattiaineen opettaja), Mervi Rasilainen (terveysalan opettaja)
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Sosiaali- ja terveysala ja suomi toisena kielenä 3 (B2)

02.05.2023 - 16.06.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet 

Opiskelija soveltaa aiemmin opittua sosiaali- ja terveysalan osaamistaan. Opiskelija syventää suomen kielen taitoaan niin, että hän pystyy osallistumaan kirjalliseen ja suulliseen vuorovaikutukseen alan korkeakouluopinnoissa ja tutustuessaan suomalaisiin alan työyhteisöihin. Opiskelija pystyy tuottamaan selkeää, sujuvaa ja jäsentynyttä puhetta ja tekstiä omaan alaansa ja työelämään liittyvistä aiheista. Kieliopintojen taitotaso on B1.2–B2.

SisältöOpintojaksolla opiskellaan esim. näyttöön perustuvien lähteiden käyttöä ja kehitetään taitoja, joita tarvitaan sekä sosiaali- ja terveysalan korkeakoulujen valintakokeissa että korkeakouluopiskelussa. Kieliopinnoissa perehdytään alan erityissanastoon sekä vaativampiin rakenteisiin.

Opintojaksolla tutustutaan korkeakouluopiskelussa tärkeisiin tekstilajeihin kuten tieteellisiin artikkeleihin ja opinnäytetöihin. Samalla harjoitellaan tiedonhakua, lähdekriittisyyttä, argumentointia sekä tiedon analysoimista, yhdistämistä ja tiivistämistä eri lähteistä. Suomen kielen opinnoissa keskitytään opintojakson aihepiireihin liittyviin käsitteisiin ja aikaisempaa vaativampiin kielen rakenteisiin. Opiskelussa kehitetään kielen kaikkia eri osa-alueita.

Edeltävyysehdot

Vähintään suomen kielen taitotaso B1.2.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko

 • H-5

Arvioitavat tehtävät:

 • Esitys hoito- tai laatusuosituksesta, opettaja-arviointi 0–2
 • Posteriesitys tutkimuksesta, vertais- ja opettaja-arviointi 0–2
 • Kielioppitehtävä temporaalisesta lauseenvastikkeesta, opettaja-arviointi 0–2
 • Keskustelu tieteellisistä tutkimuksista, vertais- ja opettaja-arviointi 0–2
 • Kielioppitehtävä verbaalisubstantiivista, opettaja-arviointi 0–2
 • Kielioppitehtävä transitiivi- ja intransitiiviverbeistä, opettaja-arviointi 0–2
 • Keskustelu omasta tutkimusideasta ja opinnäytetöistä, vertais- ja opettaja-arviointi 0–2
 • Kielioppitehtävä: -miseksi ja -malla, opettaja-arviointi 0–2
 • Keskustelu digitalisaatiosta sosiaali- ja terveysalalla, vertais- ja opettaja-arviointi 0–2
 • Video-CV/visuaalinen CV, vertais- ja opettaja-arviointi 0–2

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5. Arvosanaan vaikuttavat opintojakson aikana suoritettavat oppimistehtävät (ks. alla), jotka arvioidaan asteikolla 0–2.

 • 0: täydennettävä – tehtävässä ei ole noudatettu ohjeita, kieli ei ole ymmärrettävää tai tehtävää ei ole tehty
 • 1: hyväksytty – ohjeiden mukaan tehty ja kielellisesti ymmärrettävä tehtävä
 • 2: erinomainen – tehtävä osoittaa perehtyneisyyttä ja on kielellisesti selkeä

Tehtävien maksimipistemäärä on 20 p. Arvosana muodostuu pisteiden perusteella seuraavasti:

 • 0–7 p = 0;
 • 8–9 p = 1;
 • 10–11 p = 2;
 • 12–14 p = 3;
 • 15–17 p = 4;
 • 18–20 p = 5;

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssin aihealueet:

VKO 18: Hoito- ja laatusuositukset sosiaali- ja terveysalalla

VKOT 19-20: Tieteellisiä artikkeleita

VKOT 21-22: Alan opinnäytetöitä

VKO 23: Digitalisaatio terveyden ja hyvinvoinnin tukena

VKO 24: Oman osaamisen sanoittaminen

 

 • 5 opintopistettä vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.
 • TEEMA 1, vko 18: Hoito- ja laatusuositukset sosiaali- ja terveysalalla Yhteensä n. 20 h, joista verkkotapaamisia n. 6 h

  • Tiedonhankintatehtävä: ammatilliset verkkolähteet
  • Esitys hoito- tai laatusuosituksesta
 • TEEMA 2, vkot 19-20: Tieteellisiä artikkeleita Yhteensä n. 38 h, joista verkkotapaamisia n. 8 h

  • Tekstinymmärtämistehtävä: tieteellinen artikkeli
  • Tutkimusanalyysi
  • Posteriesitys tutkimuksesta
  • Kielioppitehtävä: temporaalinen lauseenvastike
  • Keskustelu tieteellisistä tutkimuksista
 • TEEMA 3, vkot 21-22: Alan opinnäytetöitä Yhteensä n. 38 h, joista verkkotapaamisia n. 6 h

  • Esitys tutkimusideasta
  •  Tutustuminen opinnäytetyön prosessiin
  • Kielioppitehtävä verbaalisubstantiivista
  • Opinnäytetöiden tutkimusanalyysejä
  • Kielioppitehtävä transitiivi- ja intransitiiviverbeistä
  • Keskustelu omasta tutkimusideasta ja opinnäytetöistä
  • Oppimispäiväkirja
 • TEEMA 4, vko 23: Digitalisaatio terveyden ja hyvinvoinnin tukena Yhteensä n. 20 h, joista verkkotapaamisia n. 4 h

  • Tekstinymmärtämistehtävä: digitalisaatio sosiaali- ja terveysalalla
  • Kielioppitehtävä: -miseksi, -malla
  • Keskustelu digitalisaatiosta sosiaali- ja terveysalalla
 • TEEMA 5, vko 24: Oman osaamisen sanoittaminen Yhteensä n. 18 h, joista verkkotapaamisia n. 4 h

  • SWOT-analyysi omasta osaamisesta ja jatkopolusta
  • Visuaalinen CV / video-CV

Opintojakson tiedot

Oppimateriaali

 Oppimateriaali löytyy verkko-oppimisympäristö itslearningistä. Oppimateriaaleja ovat esim.
 • Sote-alan suosituksia ja ohjeita sisältävät verkkosivut (esim. Hotus, Käypä hoito, Terveysportti, FinLex, Theseus)
 • Artikkelit ja opinnäytetyöt
 • Opettajien oma materiaali

 Lisätietoja

 • Opintojakso sisältää paljon yhteisiä verkkotapaamisia muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Verkkotapaamiset sijoittuvat arkipäivisin klo 8–16 välille. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti.
 • Opiskeluun verkossa tarvitaan tietokone, internet-yhteys, kuuloke-mikrofoni ja web-kamera.
 • Kurssilla hyödynnetään itslearning-oppimisympäristössä olevaa viestitoimintoa ja kurssin ilmoitustaulua sekä tarvittaessa sähköpostia.

Opintojakson lisätiedot

Oppimismenetelmät

Oppiminen tapahtuu erilaisten oppimistehtävien avulla pääasiassa itslearning-oppimisympäristössä, erilaisilla verkkosivuilla sekä lähes päivittäisissä verkkotapaamisissa. Opiskelija työskentelee sekä itsenäisesti paikasta riippumatta että yhteisöllisesti muun opiskelijaryhmän kanssa.

Pedagogiset toimintatavat

Opetus toteutuu suomen kielen opettajien ja ammattiaineiden opettajien yhteisopettajuutena niin, että kielitaidon ja muun ammatillisen osaamisen kehittyminen tukevat toisiaan. Opiskeltavat sisällöt ovat ammatillisia ja työelämälähtöisiä. Opiskelussa korostuu yhteisöllinen oppiminen, joka toteutuu pääasiassa pari- ja pienryhmätyöskentelynä. Opiskeluryhmä on kansainvälinen, ja opiskelussa perehdytään monialaisesti sekä sosiaali- että terveysalaan.

Ilmoittautumistiedot

Kiintiöt

Turun AMK:n ulkopuolelta opiskelijoita otetaan kurssille seuraavasti:

 • CampusOnline 6 TÄYNNÄ
 • avoin AMK 6