Non-stop
Opintojakson nimi Sosiaalihuollon määrämuotoinen kirjaaminen
Opintojakson ajankohta 12.09.2022 - 31.12.2022
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 27.11.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Sosiaalihuollon määrämuotoinen kirjaaminen

12.09.2022 - 31.12.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: – Vahvistat osaamista tiedonhallinan käytännöissä ja määrämuotoisessa kirjaamisessa – Hahmotat määrämuotoisen kirjaamisen taustalla vaikuttavat tekijät ja lainsäädännön – Ymmärrät asiakslähtöisyyden ja osallisuuden merkityksen sosiaalihuollon kirjaamisen käytänteissä – Olet tietoinen tietosujaan ja tietoturvaan liittyvistä käytänteistä Sisältö: – Mitä sosiaalipalveluluokituksella ja Kanta-palveluilla tarkoitetaan? – Miten laisäädäntö ohjaa määrämuotoista kirjaamista ja mitä märämuotisella kirjaamisella tarkoitetaan? – Mitkä ovat hyvän kirjaamisen ja dokumentoinnin elementit? – Miten kirjataan sosiaali – ja terveydenhuollon yhtymäpinnoilla? – Miten asiakaslähtöisyys ja osallisuus toteutuu kirjaamisessa? – Mitä tietosuojalla ja tietoturvalla tarkoitetaan?

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojaksolla eteneminen edellyttää välitenttien suorittamista hyväksytysti. Tentit koostuvat monivalintakysymyksistä sekä oikein/väärin väittämistä. Tenttien hyväksytty suorittaminen edellyttää oikeinvastausprosentiksi 75%. Tentin voi uusia kaksi kertaa.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Tarvittava opiskelumateriaali löytyy opintojakson Learn oppimisympäristöstä, sähköisessä muodossa.

Opintojakson tiedot

Opintojakso on jaettu osioihin, jotka opiskelija suorittaa kronologisessa järjestyksessä, edeten hyväksytyn tenttituloksen jälkeen seuraavaan osioon. Opintojakso tulee suorittaa kahden (2) kuukauden sisällä sen aloittamisesta.

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 27.11.2022.