Syksy
Opintojakson nimi Strateginen talousjohtaminen, 5 op
Opintojakson ajankohta 26.09.2022 - 21.12.2022
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys
Opettaja Pekka Pirinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 02.09.2022 - 11.09.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Strateginen talousjohtaminen, 5 op

26.09.2022 - 21.12.2022

Opintojakson kuvaus

Talousjohtaminen voi olla merkittävä tuki yrityksen strategiselle päätöksenteolle. Tällä opintojaksolla sinulla on mahdollisuus perehtyä siihen, miten talousjohtamisesta tulee strategista.

Tavoitteet: Tällä opintojaksolla opit, miten yritykset voivat käyttää talousjohtamisen menetelmiä, tietoja ja taitoja strategisen päätöksenteon tukena. Tunnistat talousjohtamisen eri tehtävät ja sovellat laskentatekniikoita, -menetelmiä ja -työkaluja erilaisissa tilanteissa. Opit tunnistamaan, analysoimaan ja ratkaisemaan erilaisia ongelmatilanteita, jotka liittyvät talousjohtamiseen ja strategisiin kysymyksiin. Opit arvioimaan yrityksen suoriutumista ja menestymistä erilaisten mittareiden ja tunnuslukujen avulla.

Sisältö: Geneeriset strategiat, strateginen talousjohtaminen, kustannusanalyysit, arvokäsitteet, asiakaskannattavuus, asiakasarvo, kilpailija-analyysi, suorituskyvyn johtaminen, suorituskyvyn kehittämistekniikat.

Edeltävyysehdot

Hallitset rahoituksen/ulkoisen laskentatoimen peruskäsitteet (tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma) ja tilinpäätösanalyysin perusteet, johdon/sisäisen laskentatoimen peruskäsitteet (kustannuskäsitteet, katetuotto, kriittinen piste, varmuusmarginaali, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman ero) sekä taulukkolaskentaohjelman (Excel) käytön.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakson aihepiiriin johdattelevat webinaarit, itsenäiset oppimistehtävät.

Ohjaus: Pakollinen aloituswebinaari Zoomissa Verkko-oppimisympäristön ohjaustyökalut (Moodle, Teams, Zoom)

Opintojakson lisätiedot

Oppimateriaali: Opintojakson opettajan ilmoittama kirjallisuus