Kevät
Opintojakson nimi Suonpohjien tuottava ja kestävä jälkikäyttö
Opintojakson ajankohta 06.03.2023 - 30.04.2023
Korkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Luonnonvara- ja ympäristöala
Opettaja Anu Katila/ Kari Laasasenaho
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 22.02.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Suonpohjien tuottava ja kestävä jälkikäyttö

06.03.2023 - 30.04.2023

Opintojakson kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • Ymmärtää turvetuotantoa ja tuotannosta vapautuvien alueiden olosuhteita ja syy-seuraussuhteita
  • Pystyy nimeämään keskeiset suonpohjien jälkikäyttömuodot
  • Osaa tulkita jälkikäyttöpäätökseen vaikuttavia tekijöitä, kuten vesitaloutta, sijaintia, maanomistussuhteita ja jäännösturpeen paksuutta
  • Tunnistaa turvemaiden kestävyyskysymyksiin liittyvät keskeiset ilmiöt
  • Ymmärtää perusteet suonpohjien liiketoiminnannan kehittämiselle
  • Osaa arvottaa erilaisten jälkikäyttömuotojen kannattavuutta sekä ymmärtää maankäyttösektoria koskettavien ilmastotavoitteiden merkitystä osana päätöksentekoa

Edeltävyysehdot

Soveltuvia korkeakoulutasoisia opintoja.

Arviointikriteerit

Hyväksytyt harjoitustyöt ja lopputentti. Arviointi 1-5.

Tyydyttävä 1-2:

Opiskelija tietää, mistä teemoista suonpohjien tuottava ja kestävä jälkikäyttö koostuu. Hän löytää keinoja tuottavuuden ja kestävyyden edistämiseksi. Opiskelija tunnistaa eri jatkokäyttömuotoja ympäristö- ja talousvaikutuksia.

Hyvä 3-4:

Opiskelija osaa selittää mistä teemoista suonpohjien tuottavuus ja kestävyys koostuu. Hän osaa kuvata ne keinot, joilla suonpohjien kestävää ja tuottavaa jälkikäyttöä voidaan edistää ja osaa suunnitella sopivia käytännön toimia suonpohjilla. Opiskelija osaa perustella suonpohjien käytön vaikutuksia tuotannon, ympäristön ja talouden kannalta.

Kiitettävä 5: Opiskelija osaa tulkita suonpohjien jälkikäytön eri teemat. Hän osaa analysoida ne keinot, joilla suonpohjien kestävää ja tuottavaa jälkikäyttöä voidaan edistää ja osaa kehittää niitä käytännön toiminnassa ja suunnittelussa. Opiskelija osaa arvioida suonpohjien jälkikäytön vaikutukset tuotannon, ympäristön ja talouden kannalta.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Sisältää verkko-opetusta ja kurssitehtäviä. Läsnäolo opetuksessa ei pakollinen (tallenteet katsottavissa jälkikäteen).

Opintojakson tiedot

Tarvitaan tietokone ja toimiva kuva- ja ääniyhteys.

Ilmoittautumistiedot

Lisätietoja campusonline@seamk.fi.