Kesä
Opintojakson nimi Tehosta viestintääsi
Opintojakson ajankohta 01.05.2023 - 31.08.2023
Korkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Tiina Leppäniemi
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 16.04.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Tehosta viestintääsi

01.05.2023 - 31.08.2023

Opintojakson kuvaus

Opiskelija osaa

 • viestiä tehokkaasti erilaisissa työelämän yksilö- ja ryhmäviestintätilanteissa kasvokkain ja virtuaalisesti
 • ottaa huomioon eri kohderyhmien ja viestintäkanavien asettamat vaatimukset viestinnälle
 • tuottaa erilaisia tilanteeseen sopivia tekstilajeja
 • analysoida ja tulkita sekä omia että toisten tuottamia tekstejä
 • toimia luontevasti erilaisissa ammatillissa esiintymistilanteissa ja viestiä vakuuttavasti neuvottelutilanteissa
 • argumentoida vakuuttavasti
 • toimia tavoitteellisesti yhteiskirjoittamisen prosesseissa ja muissa työelämän ryhmäviestintätilanteissa
 • arvioida ja kehittää viestintätaitojaan ja käyttää kielenhuollon ja muita viestinnän työkaluja oman viestintätaitonsa kehittämisessä

Tällä verkkokurssilla opiskelija oppii työelämän viestintätilanteista ja viestintäkanavista. Opintokokonaisuus pitää sisällään luentotallenteita, live-webinaareja, luentotallenteita, muuta opetusmateriaalia sekä itsenäisiä tehtäviä. Kaikki opintojakson osuudet ovat täysin verkossa suoritettavia ja niiden suoritustapa on itsenäinen työskentely.

Opit, miten viestiä tehokkaasti erilaisissa työelämän yksilö- ja ryhmäviestintätilanteissa virtuaalisesti. Opit ottamaan huomioon eri kohderyhmien ja viestintäkanavien asettamat vaatimukset viestinnälle. Tuotat erilaisia tilanteeseen sopivia tekstilajeja sekä analysoit ja tulkitset sekä omia että toisten tuottamia tekstejä. Opit erilaisista ammatillisista esiintymistilanteista verkossa ja saat neuvoja ja ohjausta, miten viestiä vakuuttavasti oman ammatillisen viestinnän kentällä. Opetuksen keskiössä on tämän päivän työelämän viestintätaitovaatimukset.

Opintojakson aikana tutustut niin lukemisen ja kirjoittamisen teemaan kuin visuaaliseen viestintäänkin. Opit taitoja paremmasta esiintymisestä sekä esitysmateriaalin tuottamisesta niin Power Pointilla kuin videollakin.

Edeltävyysehdot

Voit olla missä tahansa vaiheessa opintojasi osallistuaksesi opintojaksolle, eikä sinulta vaadita aikaisempia opintoja.

Arviointikriteerit

Kurssilla käytetään pistearviointimenetelmää. Jaossa on maksimissaan 100 pistettä, jotka jakaantuvat itsenäisiin tehtäviin sekä webinaariosallistumisiin. Opiskelija näkee heti kurssin alussa kaikkien tehtävien pisteytyksen ja arviointikriteerit. Opiskelija voi omien tavoitteidensa mukaan valita, kuinka paljon hän haluaa panostaa eri tehtäviin.

Arvioinnin perusteina toimivat Laurean kirjallisten töiden arviointimenetelmät, täydentävän osaamisen vaatimustaso II:n mukaiset kriteerit sekä jokaisen tehtävän tehtävänannossa määritellyt sisällölliset vaatimukset (ks. tarkemmin toteutussuunnitelma).

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Live-webinaarit (luentoaiheita opettajan johdolla) järjestetään seuraavina ajankohtina:

 • 02.05.2023 14:00 – 16:00 (kurssin käytänteet, arviointi ym.)
 • 10.05.2022 14:00 – 16:00
 • 17.05.2022 14:00 – 16:00
 • 24.05.2022 14:00 – 16:00

Osallistuminen live-webinaareihin vaikuttaa arviointiin mutta ei ole pakollista. Tallenteet webinaareista ovat katseltavissa jälkikäteen ja ne tallennetaan verkkotyötilaan.

Kaikkien kurssitehtävien palautus 6.8.2023 mennessä. Työtila Canvas-alustalla julkaistaan opiskelijoille 1.5.2023. Kurssin käytänteet, arviointi ym. esitellään ensimmäisessä webinaarissa. Osallistuminen siihen on erittäin suositeltavaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

 • Live-webinaariluennot ja luentomateriaalit sekä -aineistot 30%
 • Itsenäisesti luettava ja tutustuttava materiaali sekä niihin liittyvät tehtävät 70%

Opintojakson tiedot

Viestintä- ja vuorovaikutustaidot nousevat keskustelussa keskiöön, kun puhutaan tulevaisuuden työelämätaidoista. Tällä opintojaksolla voit turvallisessa ympäristössä harjoitella, kokeilla ja oppia viestintätaidoista erityisesti verkkoviestinnässä.

Käsittelemme mm. seuraavia aiheita ja oppeja: Missä ammattilaisviestintää käydään ja millaisin välinein? Missä ovat juuri sinun ammattialasi tapahtumat, verkostot ja uusin tieto? Miten laadit selkeän tiedotteen? Miten ilmaiset itseäsi ja tavoitteitasi verkkokeskusteluissa, sähköposteissa ja verkkokokouksissa? Miten teet hyvän videon tai mieleen jäävän esityksen Power Point -työkalulla?

Opit myös, miten viestitään visuaalisesti ja millaisista elementeistä muodostuvat hyvät ja mieleenpainuvat esitysmateriaalit. Tästä on apua työelämään mutta myös moniin opiskelutilanteisiin.

Opintojakson lisätiedot

Joissakin tämän opintojakson tehtävissä tarkastelet työelämäviestintää mutta tarkastelukohteena voi olla mitkä tahansa sinulle tutut yritykset, joissa teet tai olet tehnyt töitä, harjoittelua, jne.