Non-stop
Opintojakson nimi Terveyden lukutaito ja digitaalinen terveyden lukutaito terveyden edistämisessä
Opintojakson ajankohta 08.01.2024 - 31.05.2024
Korkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Merja Hoffrén-Mikkola, Kaija Nissinen, Mari Salminen-Tuomaala, Katri Turunen ja Katja Valkama
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.11.2023 - 30.04.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Terveyden lukutaito ja digitaalinen terveyden lukutaito terveyden edistämisessä

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteena, että opiskelija osaa:

 • määritellä terveyden lukutaitoon keskeisesti liittyvät käsitteet
 • selittää, mitkä (makro- ja mikrotason) tekijät ovat yhteydessä terveyden lukutaitoon ja digitaaliseen terveyden lukutaitoon
 • selittää, kuinka terveyden lukutaito vaikuttaa yksilön kykyyn edistää omaa terveyttä ja hyvinvointiaan
 • selittää, miten terveyden lukutaito kytkeytyy omahoitoon ja itsehoitoon sekä hoitomotivaatioon
 • tunnistaa erilaisia terveyden lukutaidon ja digitaalisen terveyden lukutaidon mittareita
 • tunnistaa taustatekijöiden merkitystä terveyden lukutaidolle
 • arvioida yhteiskunnallisten ja terveyspoliittisten päätösten vaikutusta hyvinvointiin terveyden lukutaidon ja digitaalisen terveyden lukutaidon kautta
 • tunnistaa terveyden lukutaitoon liittyviä eettisiä kysymyksiä

Sisältö:

 • käsitemäärittelyt: lukutaito, digitaalinen lukutaito, terveyden lukutaito, digitaalinen terveyden lukutaito
 • terveyden lukutaito ja digitaalinen terveyden lukutaito terveyden voimavarana
 • terveyden lukutaito kliinisestä ja kansanterveysnäkökulmasta
 • terveyden lukutaito omahoidon/itsehoidon tukena
 • terveyden lukutaito eri väestöryhmissä (ikä, sosioekonomiset tekijät, monikulttuurisuus)
 • terveyden lukutaito ja elämänlaatu
 • terveyden lukutaito ja terveyspalvelu/hyvinvointi/sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä
 • terveyden lukutaito ja terveyspoliittiset ratkaisut
 • digitaalisuus (eHealth literacy/digital health literacy)terveyden lukutaidon ja digitaalisen terveyden lukutaidon mittarit
 • terveyden lukutaito ja eettiset kysymykset
 • terveyden lukutaito vs. internetin ei-näyttöön perustuvat populaarilähteet

Edeltävyysehdot

AMK-tutkinto

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty. Arviointi joka kuukauden ensimmäinen arkipäivä.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa Moodle-oppimisympäristössä. Ohjaaminen ja palautteen anto tapahtuu verkko-oppimisympäristössä. Opiskelu koostuu itsenäisestä aikaan- ja paikkaan sitomattomasta opiskelusta ja oppimistehtävistä verkossa. Yhdessä oppimista edistetään verkkokeskusteluilla.

Opintojakson tiedot

Tietokone ja verkkoyhteys.

Opintojakson lisätiedot

Opintojaksoon sisältyy englanninkielistä materiaalia.

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 20.11.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 20.11.2023 tämän sivun yläosassa.

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 20th November at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).