Kesä
Opintojakson nimi Tilastolliset menetelmät
Opintojakson ajankohta 01.06.2023 - 31.07.2023
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Jani Kangas
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 14.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Tilastolliset menetelmät

01.06.2023 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

  • määrittää tilastolliset tunnusluvut
  • luokittella tilastollista aineistoa
  • kuvata graafisesti tilastollista aineistoa
  • tutkia muuttujien välisiä riippuvuuksia- suorittaa yksinkertaisia tilastollisia testejä

Keskeinen sisältö

  • taulukointi
  • graafinen esittäminen
  • tunnusluvut
  • korrelaatio
  • normaalijakauma
  • testaus

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Opintojakson tiedot

Kirjallisuus Tilastotieteen perusteet, Leila Karjalainen, ensimmäinen tai toinen painos http://www.pii-kirjat.fi/tilastotiede.html

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.