Kevät
Opintojakson nimi Tulevaisuuden puhtaat ja kestävät ratkaisut
Opintojakson ajankohta 09.01.2023 - 31.05.2023
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Esa Toukoniitty
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 15.05.2023
Ilmoittaudu

Tulevaisuuden puhtaat ja kestävät ratkaisut

09.01.2023 - 31.05.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet Opintojaksolla perehdytään kestävän kehityksen ja kiertotalouden ratkaisuihin, joilla on pyritty vastaamaan ajankohtaisiin megatrendeihin sekä uudistuvaan lainsäädännön tuomiin haasteisiin laajasti eri toimialoilla. Kurssilla opiskelija keskittyy innovaatioihin, teknologioihin ja mekanismeihin, jotka vaikuttavat muutosten takana (esim. politiikka, lainsäädäntö, innovaatiot, muutosvoimat). Eri alojen case-esimerkit avaavat mistä innovaatiot koostuvat ja mihin muutoksella on pyritty vastaamaan. Onko puhdas ja kestävä ratkaisu täysin uusi ja ainutlaatuinen vai kenties jo olemassa olevan teknologian soveltamisesta uusiin käyttökohteisiin. Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää puhtaiden ja kestävien ratkaisujen käytännön toteutuksia yrityksissä ja yhteisöissä erityisesti kestävän kehityksen ja kiertotalouden tavoitteiden näkökulmasta. Opiskelija hahmottaa muutoksen taustalla olevia tekijöitä sekä saa esimerkkien kautta kattavan kuvan yhteiskunnassa käynnissä olevasta puhtaiden ja kestävien ratkaisujen esiinmarssia kohti kiertotaloutta ja kestävämpää yhteiskuntaa. Englanniksi

Sisältö Tulevaisuuden megatrendit vaikuttavat kaikkeen toimintaan ja tulevat muokkaamaan tapaamme toimia. Muutos tapahtuu yli toimialarajojen eikä rajoitu vain teknologioiden kehittymiseen. Digitalisaatio ja uudet teknologia muuttava kaikkien tapaa toimia ja työskennellä. Fossiilisten polttoaineiden käyttöä tullaan vähentämään ja korvaamaan hiilettömällä sekä uusiutuvalla energialla. Jätteiden kierrätys ja sivuvirtojen hyödyntäminen sekä kiertotalousajattelu lisääntyvät liiketoiminnassa. Rakennusten ja liikkumisen energiatehokkuutta tullaan parantamaan. Tuotanto- ja valmistusprosessit hyödyntävät enemmän kierrätysmateriaalia sekä uusia tuotteita kehitetään mm. sivuvirtojen pohjalta. Nämä muutosvoimat tulevat heijastumaan erityisesti kestävän kehityksen ja kiertotalouden myötä kaikkeen toimintaan yli toimialarajojen. Kestävän kehityksen ja kiertotalouden osaaminen merkitys kasvaa kaikilla aloilla koska yritykset sopeuttavat toimintaa tuleviin muutoksiin. Kurssin teemojen ympärille syvennytään case-esimerkkien avulla, jotka avaavat kiertotalouden monimuotoisuutta sekä miten laajasti ratkaisut koskettavat eri toimialoja. Kurssilla tutustutaan myös muutosvoimiin, politiikkaan ja säädöksiin, joilla on merkittävä rooli. Lisäksi ammennetaan oppia aiemmista muutoksista sekä ennakoidaan tulevaisuutta.

Edeltävyysehdot

Kurssille ei ole esitietovaatimuksia ja sisältö sopii kaikkien alojen opiskelijoille.

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit – tyydyttävä (1-2) Opiskelija osaa kuvata kiertotalouden toimialaa ja teknologioita. Opiskelija pystyy luettelemaan esimerkkejä puhtaista ja kestävistä teknologioista ja niiden käyttökohteista sekä osaa kyseisten teknologioiden erityispiirteitä ja rajoitteita.

Arviointikriteerit – hyvä (3-4) Opiskelija osaa kuvata kiertotalouden toimialaa ja sen erityispiirteitä myös oman osaamisalueen ulkopuolelta. Opiskelija pystyy luettelemaan useita esimerkkejä ajankohtaisista teknologioista ja niiden käyttökohteista sekä osaa kyseisten ratkaisujen erityispiirteet ja rajoitukset. Opiskelija osaa konkreettisesti kertoa miten megatrendit ja lainsäädäntö liittyvät uusien innovaatioiden käyttöönottoon. Opiskelija on osallistunut aktiivisesti ryhmäkeskusteluihin sekä ryhmätyöskentelyyn merkittävällä panostuksella.

Arviointikriteerit – kiitettävä (5) Opiskelija osaa kuvata kiertotaloutta ja sen erityispiirteitä myös oman osaamisalueen ulkopuolelta tuoden esille alan historiaa, kehitystä ja tulevaisuuden näkymiä. Opiskelija pystyy luettelemaan useita esimerkkejä ajankohtaisista teknologioista ja niiden käyttökohteista ja osaa kyseisten teknologioiden erityispiirteet ja rajoitukset sekä ymmärtää mihin tarpeeseen tai ongelmaan teknologioilla pystytään vastaamaan. Opiskelija pystyy konkreettisesti kertomaan, miten megatrendit ja lainsäädäntö liittyvät uusien kiertotalous innovaatioiden käyttöönottoon sekä pystyy viittaamaan kyseisiin säädöksiin ja hyödyntämään säädösten sisältöä perusteluissa. Opiskelija kykenee myös taustoittamaan perustelujaan muulla ajankohtaisella materiaalilla ja aineistolla. Opiskelija on osallistunut aktiivisesti, tuoden merkittäviä uusia näkökulmia ryhmäkeskusteluihin sekä ryhmätyöhön. Vertaisarvioinnissa opiskelijan panostus on arvioitu erittäin merkittäväksi lopputuloksen kannalta.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso suoritetaan verkko-opintoina digitaalisella oppimisalustalla. Opintojakson oppimateriaalissa sekä tehtävien yhteydessä on linkkimateriaalia lainsäädäntöön, ajankohtaisiin julkaisuihin ja mediaan, johon tulee perehtyä ja hyödyntää tehtävissä. Tehtävät koostuvat yksilötyönä tehtävistä raporteista, osallistumisesta keskusteluihin sekä ryhmätyöskentelystä. Kurssilla toteutetaan ryhmätyön vertaisarviointi.

 

Opintojakson tiedot

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus Opintojakson oppimateriaali johdattaa käsiteltäviin teemoihin pohjautuen pääosin ajankohtaiseen lainsäädäntöön, julkaisuihin ja mediaan. Materiaali jaetaan oppimisalustalla tiedostoina sekä linkkien välityksellä (tietokannat, ajankohtaiset aiheet verkkosivuilla, kirjallisuudessa ja mediassa). Englanniksi