Syksy
Opintojakson nimi Tuotantokierron ja hedelmällisyyden tunnusluvut maidontuotannossa
Opintojakson ajankohta 05.09.2022 - 31.12.2022
Korkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Luonnonvara- ja ympäristöala
Opettaja Teija Rönkä
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 15.09.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Tuotantokierron ja hedelmällisyyden tunnusluvut maidontuotannossa

05.09.2022 - 31.12.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Opiskelija osaa kerätä tietoa maidontuotannossa käytettävien tunnuslukujen laskemista varten. Hän osaa hyödyntää keskeisiä tietolähteitä saadakseen käyttöönsä valmiiksi lasketut tunnusluvut. Hän osaa tarvittaessa muokata tietoja tai valmiita tuloksia tarvitsemaansa muotoon. Hän osaa arvioida tunnuslukujen käyttökelpoisuutta eri tarkoituksiin. Saamansa tiedon perusteella hän osaa seurata, arvioida, suunnitella ja kehittää lypsykarjatilan toimintaa eläinten tuottavuuden, terveyden ja hyvinvoinnin huomioivassa resurssitehokkaassa tuotannossa. Opiskelija pystyy osallistumaan ammattimaiseen keskusteluun maidontuotannossa käytetyistä tunnusluvuista ja mittareista. Sisältö: Hedelmällisyyden perusteet, Tuotannossa ja sen seurannassa käytettävät tietolähteet ja niiden hyödyntäminen, eri lähteistä kerätyt tuotannon tunnusluvut ja niiden tulkinta, tunnuslukujen yhteys tuotannollisiin ja taloudellisiin tuloksiin sekä eläinten terveyteen ja hyvinvointiin, tunnuslukujen käyttö mittareina tuotannon seurannassa ja suunnittelussa.

Edeltävyysehdot

Agrologikoulutuksen yhteiset ammattiopinnot tai vastaavat tiedot maidontuotannosta.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko 1-5: Tyyduttävä 1-2: Opiskelija osaa nimetä lypsykarjatilan työtehtävissä keskeiset tietolähteet hedelmällisyyden arvioinnissa ja tuotantokierron keskeisten tapahtumien toteuttamisessa. Hän osaa tehdä perustellun yhteenvedon keskeisistä hyvää hedelmällisyyttä ja karjan tuotannonhallintaa kuvaavista tunnusluvuista.

Hyvä 3-4: Opiskelija osaa vertailla ja perustella eri tunnuslukujen ja eri tietolähteiden käyttökelpoisuutta hedelmällisyyden arvioinnissa ja tuotannon suunnitteluvälineinä. Hän osaa analysoida hedelmällisyyden ja tuotantokierron tunnusluvuille asetettavia tavoitteita tuotannon seurannan ja suunnittelun eri tasoilla. Hän osaa arvioida omaa oppimistaan kurssin aikana ja nimetä tulevia oman osaamisensa kehittämistarpeita

Kiitettävä 5: Opiskelija osaa arvioida ja perustella eri tunnuslukujen käyttökelpoisuutta hedelmällisyyden arvioinnissa ja tuotannon suunnitteluvälineinä monipuolisesti ja laaja-alaisesti. Hän osaa tehdä johtopäätöksiä, millaisia tavoitteita hedelmällisyyden ja tuotantokierron tunnusluvuille voi asettaa eri tilanteissa ja eri näkökulmista katsottuna. Hän osaa ehdottaa mahdollisia uusia tarvittavia tunnuslukuja täydentämään kokonaiskuvaa hedelmällisyyden seurantaa ja tuotannon suunnittelua varten.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso alkaa hedelmällisyyden ja tuotantokierron perusteiden kertauksella sekä tunnuslukujen tarkkoihin määritelmiin tutustumisella. Tämän jälkeen tutustutaan tutkimustietoon keskeisten tunnuslukujen merkityksestä. Kolmantena aihealueena ovat Minunmaatilani-ohjelman työlistat. Opintojakso päättyy yhteenvetotehtävään. Tutkimustietoon tutustutaan keskustelutehtävässä, muut aihealueet suoritetaan itsenäisesti. Opintojakson aluksi järjestetään yhteinen info-tilaisuus ja tehtäviin on saatavilla henkilökohtaista ohjausta. Keskustelutehtävä on jossain määrin riippuvainen muiden opiskelijoiden aikataulusta, muuten opintojakson pystyy suorittamaan omaan tahtiin.

Opintojakson tiedot

Headset alkuinfoa ja mahdollista ohjausta varten.

Opintojakson lisätiedot

Opintojakso on suunnattu ensisijaisesti opintojen loppuvaiheessa (3-4 vuosi) tai muuten hyvät perusteidot maidontuotannosta omaaville opiskelijoille.

Ilmoittautumistiedot

Lisätietoja campusonline@seamk.fi.