Non-stop
Opintojakson nimi Turvallisesti matkalla maailmalle – Esihenkilön tehtävät ja vastuut
Opintojakson ajankohta 01.11.2024 - 30.06.2024
Korkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Soili Martikainen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.11.2023 - 23.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Turvallisesti matkalla maailmalle – Esihenkilön tehtävät ja vastuut

01.11.2024 - 30.06.2024

Opintojakson kuvaus

Opintojakso tarkastelee ulkomaantyön turvallisuutta esihenkilön ja johdon vastuun näkökulmasta. Opintojakso on tarkoitettu kaikille niille asiantuntijoille, esihenkilöille sekä tuleville esihenkilöille, jotka suunnittelevat ja vastaavat organisaation jäsenten ulkomaanmatkojen turvallisuudesta. Ulkomaantyö on käsite, jota käytetään tässä opintojaksossa yhtenäisyyden vuoksi kuvaamaan organisaation ulkomaille suuntautuvaa toimintaa.

Opintojakso muodostuu orientaation lisäksi seuraavista moduuleista: Moduuli 1: Kivijalkana turvallisuuden johtaminen ja ennakoiva turvallisuuskulttuuri Moduuli 2: Ulkomaantyötä koskeva lainsäädäntö Moduuli 3: Turvallisuusperehdytys ja -koulutus turvallisen ulkomaantyön mahdollistajana Moduuli 4: Turvallisuusilmoitusmenettelystä tukea ulkomaantyön turvallisuudelle Moduuli 5: Turvallisuusviestintä ja kriisinhallinta ulkomaantyössä

Tutustu aluksi orientaatiomoduuliin. Tämän jälkeen voit itse valita, missä järjestyksessä haluat edetä.

Opintojaksolla on yhteensä 10 testiä/tehtävää. Ne muodostuvat jokaisessa moduulissa olevasta osaamisen testistä ja lisäksi opintojaksolla on pohdintatehtäviä sekä yksi tutustumistehtävä. Kaikki testit ja tehtävät tehdään yksilötyönä.

Arviointikriteerit

Opintojaksolla on yhteensä 10 testiä/tehtävää. Ne muodostuvat jokaisessa moduulissa olevasta osaamisen testistä ja lisäksi opintojaksolla on pohdintatehtäviä sekä yksi tutustumistehtävä. Moduuli 1: pohdintatehtävä tietoturvallisuudesta (0 pistettä) sekä turvallisuuskulttuurin raahaustesti (max 20 pistettä) Moduuli 2: pohdintatehtävä lainsäädännöstä (0 pistettä) sekä lainsäädännön oikein/väärin-testi (max 20 pistettä) Moduuli 3: pohdintatehtävä turvallisuuskoulutuksesta ja -perehdytyksestä (0 pistettä) sekä turvallisuuskoulutuksen ja -perehdytyksen monivalintatesti (max 10 pistettä) Moduuli 4: tutustumistehtävä Laurean turvallisuus (0 pistettä) sekä turvallisuusilmoitusmenettelyn raahaustesti (20 pistettä Moduuli 5: viestinnän ja kriisinhallinnan sanaparitesti (max 20 pistettä sekä loppupohdintatehtävä ulkomaantyöstä (0 pistettä)

Kaikki testit/tehtävät tehdään yksilötyönä ja kaikki tehtävät/testit on suoritettava. Voit tehdä testit kaksi kertaa ja korkeimmat saadut pisteet jäävät voimaan. Näet testistä saamasi pisteet heti testin tekemisen jälkeen.

Opintojakso arvioidaan arvosanalla 1-5, hylätty ja sillä noudatetaan pisteperustaista arviointia. Maksimipistemäärä opintojaksolla on 90 pistettä. Arvosana määräytyy tehtävistä muodostuvien kokonaispisteiden kautta seuraavasti:

0 – <36 p = hylätty 36- <45 p = 1 45 – <54 p = 2 54 – <67,5 p = 3 67,5 – <81 p = 4 81 – 90 p = 5

Kun olet tehnyt koulutuksen päätökseen, avautuvat moduulin 5 jälkeen ohjeet, miten saat suoritusmerkinnän opintojaksosta.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinto on automatisoitu MOOC, jonka suoritat täysin itsenäisesti määräaikaan mennessä. Opinto edellyttää itseohjautuvuutta. Opinto ei sisällä yhteisiä tapaamisia eikä pari- tai ryhmätyöskentelyä. Opiskelet kokonaisuuden Canvasiin rakennetussa oppimisympäristössä, joka sisältää opiskelumateriaalin, tehtävät ja testit. Tehtävistä/testeistä ei anneta henkilökohtaista palautetta: palautteen anto perustuu tehtävien oikeellisuuden tarkistamiseen. Näet testistä saamasi pisteet heti testin tekemisen jälkeen.

Opintojakson tiedot

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson materiaali on Canvasissa. Osa opetusmateriaalista on englannin kielellä. Esimerkkejä suositeltavasta kirjallisuudesta: 1) Martikainen, S. & Ranta, T. 2018. Johdon vastuusta ja toiminnasta ulkomaantyön turvallisessa arjessa ja häiriötilanteissa. https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-497-2 2) Reiman, T., Pietikäinen, E. & Oedewald, P. 2008. Turvallisuuskulttuuri. Teoria ja arviointi. VTT Publications 700. https://www.vttresearch.com/sites/default/files/pdf/publications/2008/P700.pdf 3) SFS-EN ISO 22301:2019. Turvallisuus ja kriisinkestävyys.(Ladattavissa Laurea LibGuidesin kautta SFS:n Onlinesta) 4) Varautumisen tietopankki. https://www.pelastusopisto.fi/muu-koulutus/varautumiskoulutus/varautumisen-tietopankki/ 5) STT Viestintäpalvelut. Kriisiviestijän työkalupakki – Näillä pysyt askeleen edellä. h ttps://www.viestintapalvelut.fi/blogi/kriisiviestinta-tyokalupakki-nailla-pysyt-askeleen-edella