Kevät
Opintojakson nimi Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 2, Tutkimusetiikka
Opintojakson ajankohta 01.02.2021 - 31.03.2021
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 1 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Tarja Kupiainen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 16.11.2020 - 17.01.2021
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 2, Tutkimusetiikka

01.02.2021 - 31.03.2021

Opintojakson kuvaus

Sisältö

Tutkimusetiikka opintojakso koostuu sisältöalueista, jotka perehdyttävät tutkimusetiikkaan, hyvään tieteelliseen käytäntöön sekä ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettisiin suosituksiin. Opintojaksolla perehdytään tutkimusetiikan perusteisiin, hyvään tieteelliseen käytäntöön, ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettisiin suosituksiin, etiikkaan tutkimuksen suunnittelussa, tutkimuksen toteuttamisessa ja tulosten jakamisessa sekä sensitiivisten aineistojen anonymisointiin.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ja vastuut ja osaa soveltaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöprosessissa.

Opintojakso on osa Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 1-5 kokonaisuutta, joka on toteutettu yhteistyössä Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen & innovaatioekosysteemi -hankkeessa.

Tavoitteet

Opiskelija osaa tutkimuksen eettiset peruspilarit:

  • tutkimuseettiset perusperiaatteet
  • tutkittavan kunnioitus ja vahingoittamisen välttäminen
  • vapaaehtoinen tietoon perustuva suostumus
  • anonymiteetti ja tietosuoja
  • lähdekritiikki ja viittaustekniikat

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko

Hyväksytty / Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti Moodle-oppimisympäristössä. Opintojakso on jaettu osioihin, joista seuraavaan pääsee siirtymään, kun osoittaa hallitsevansa edellisen osion riittävän hyvin. Tämä todistetaan läpäisemällä osiokohtainen Moodle-testi. Lopullista arvosanaa varten on lisäksi erillinen Moodlessa suoritettava lopputehtävä, joka arvioidaan hyväksytty/hylätty asteikolla.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.