Non-stop
Opintojakson nimi Tutkimusmenetelmät
Opintojakson ajankohta 07.01.2024 - 31.05.2024
Korkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Humanistinen ja kasvatusala, Kulttuuriala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Ari Haasio
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.11.2023 - 31.03.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Tutkimusmenetelmät

07.01.2024 - 31.05.2024

Opintojakson kuvaus

Keskeiset kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen analyysin metodit, kuten sisällönanalyysi, diskurssianalyysi ja niiden soveltaminen tutkimuksessa. Tutkimuseettiset periaatteet, tieteellisen kirjoittamisen perusteet, tutkimuksen viitekehys, tieteellinen päättely ja lähdekritiikki tutkimuksen näkökulmasta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee keskeiset kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät ja osaa soveltaa valitsemaansa menetelmää omassa opinnäytetyössään. Opiskelija kykenee kriittiseen tieteelliseen ajatteluun ja hallitsee keskeiset analyysimenetelmät.

Edeltävyysehdot

Ei ole.

Arviointikriteerit

Arviointi 0-5.

  • 0 = Hylätty. Puutteelliset tiedot ja/tai tehtäviä palauttamatta.
  • 1-2 = Opiskelija osaa itsenäisesti luoda niin kvalitatiivisen kuin kvatitatiivisenkin tutkimusasetelman sekä tuntee tieteellisen ajattelun perusteet.
  • 3-4 = Opiskelija kykenee hyvin soveltamaan niin kvalitatiivisen kuin kvantitatiivisenkin tutkimusasetelman mukaisia menetelmiä tutkimuksessa sekä tuntee tieteellisen ajattelun perusteet ja kykenee soveltamaan niitä.
  • 5 = Opiskelija hallitsee ja kykenee soveltamaan kiitettävästi niin kvalitatiivisia kuin kvantitatiivisiakin tutkimusmenetelmiä. Hän osaa myös eri analyysimenetelmien perusteet sekä on sisäistänyt tieteellisen ajattelun perusteet ja kykenee soveltamaan niitä analyyttisesti.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkkototeutus. Ei pakollisia verkkotapaamisia. Kurssi suoritetaan itsenäisesti annettujen materiaalien ja niihin liittyvien tehtävien avulla omaa tahtia toukokuun loppuun mennessä.

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 20.11.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 20.11.2023 tämän sivun yläosassa.

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 20th November at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).