Syksy
Opintojakson nimi Typografia
Opintojakson ajankohta 25.10.2022 - 14.12.2022
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Juha-Pekka Leppänen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 09.10.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Typografia

25.10.2022 - 14.12.2022

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • Hallitsee typografian sanastoa ja typografian peruskäsitteet
  • Tuntee typografian historiaa ja osaa hyödyntää sitä suunnittelussa
  • Pystyy soveltamaan typografisia kontrasteja omassa graafisessa suunnittelussa
  • Tuntee taittotypografian käsitteitä ja sääntöjä ja pystyy soveltamaan niitä suunnittelussa

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään

  • Typografian historiaan
  • Typografian käyttöön eri medioissa
  • typografian tekniikkaan
  • Taittotypografiaan
  • Ja erityisesti painotutaan typografian visuaaliseen hyödyntämiseen graafisen tuotteen ulkoasussa

Edeltävyysehdot

Perustaidot graafisen alan suunnitteluohjelman käyttämiseen.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Verkko-opetus tapahtuu Moodle-oppimisympäristössä. Opiskelija suorittaa typografiaan liittyviä tehtäviä ja palauttaa ne opettajan kommentoitavaksi Moodleen. Opintojaksossa ei ole kontaktiopetustunteja.

Opintojakson tiedot

Huom. Opiskelijalta tulee löytyä jokin graafisen alan suunnitteluohjelma, jota hän voi käyttää tehtävien suorittamisessa ja lisäksi perustaidot kyseisen ohjelman käyttämiseen.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.