Kesä
Opintojakson nimi Unesta voimaa!
Opintojakson ajankohta 15.05.2023 - 31.07.2023
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Jatta Papunen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 30.04.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Unesta voimaa!

15.05.2023 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Suoritettuasi opinnot osaat

 • selittää uniterveyteen liittyvät käsitteet
 • selittää uniterveyden merkityksen terveydelle ja hyvinvoinnille
 • analysoida omaa uniterveyttäsi suhteessa ravitsemukseen, unitottumuksiin, liikuntaan ja mielenhallintaan
 • käyttää unityökaluja oman uniterveytesi kehittämiseksi (oma työhyvinvointi)
 • nimetä esimiehen käytössä olevia menetelmiä työyhteisön uniterveyden parantamiseksi
 • johtaa työyhteisösi käytänteiden ja toimintamallien muutosta uniterveyttä suojaavaksi toimintatavaksi (työyhteisön hyvinvointi ja tuottavuus)

Sisältö

Opintojaksolla paneudut käytännönläheisesti uniterveyteen kahden kuukauden ajan. Analysoit omaa uniterveyttäsi, teet johtopäätöksiä ja laadit tavoitteita. Mietit keinoja tavoitteiden tueksi. Toteutat unimuotoilua ja analysoit muutoksia ja niihin johtaneita syitä. Arvioit omaa edistymistäsi ja mietit uniterveyden juurruttamista omaan elämääsi. Sanalla sanoen: Tuunaat untasi! Esimies- ja työyhteisöosiossa laadit työyhteisössäsi uniterveyden suunnitelman ja toteutat sen. Analysoit vaikutuksia ja mietit pitkäaikaistoimenpiteitä työyhteisöösi.

 • Retkieväitä uniterveyteen 3 op (kaikille)
 • Työntekijän uniterveyden polku 2 op (työntekijöille ja opiskelijoille)
 • Työyhteisön uniterveyden polku 2 op (esimiehille, tiimivastaaville, päälliköille ja muille vastaavassa tehtävässä oleville)
 • Kaksi viimeksi mainittua ovat vaihtoehtoiset (valitse jompikumpi)

Opintojakso pohjautuu Sleep Well – Work Well -hankkeen keräämään tutkittuun tietoon ja hankkeen tuottamaan uuteen tietoon uniterveydestä, uniterveyden johtamisesta ja työhyvinvointiin vaikuttamisesta. Lisätietoja hankkeen sivuilta: http://sleepandwork.karelia.fi/sleep-well-and-work-well-hankkeesta/

Edeltävyysehdot

Monialainen toteutus. Ei edeltäviä tieto- tai taitovaatimuksia.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Hyväksytty: Kaikki verkkotehtävät on tehty. Koostava Unen tuunauspäiväkirja on hyväksytysti palautettu.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

5 op = 5 x 27 h = 135 h Kuormitus jakautuu unentuunausprosessin aikana kahdeksalle viikolle, noin 17 h/vko. Unentuunaus prosessi on kahdeksan viikon mittainen jatkumo. Se alkaa aiheeseen tutustumisella (yksi viikko) ja jatkuu oman unen ja siihen vaikuttavien tekijöiden analysoinnilla (yksi viikko). Analysoinnin perusteella laaditaan suunnitelma uniterveyden parantamiseksi (yksi viikko). Suunnitelma toteutetaan (kolme viikkoa) ja analysoidaan (kaksi viikkoa). Moodle-verkkototeutus sisältäen erilaisia podcasteja, videoita, luettavaa materiaalia, omaan elämään/työhön/esimiestyöhön liittyviä tehtäviä sekä työpajoja. Toteutus tukeutuu osin flipped learning -pedagogiikkaan ja strukturoituun etenemiseen opintojakson osioissa.

Oppimateriaali

 • Sleep Well – Work Well -hanke. Työhyvinvoinnin ja uniterveyden työkirja 2021.
 • Partinen M. & Huutoniemi A. 2018. Uniterveyskirja: nuku hyvin, voi hyvin. Docendo.
 • Tuomilehto H. & Vornanen J. 20219. Nukkumalla menestykseen. Tammi.
 • Unettomuus. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Unitutkimusseura ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 (viitattu 29.9.2020). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.