Kevät | Täynnä
Opintojakson nimi Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka
Opintojakson ajankohta 06.03.2023 - 05.05.2023
Korkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Juho Tiili
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 27.02.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka

06.03.2023 - 05.05.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteena on, että opiskelija osaa:

– käyttää värähdysliikkeen sekä aalto- ja ääniopin, valon, sekä atomi- ja ydinfysiikan peruslainalaisuuksia ja soveltaa niitä ilmiöiden tarkasteluun – pelkistää värähdyksiin, erilaisiin aaltoliikkeisiin, atomi- ja ydinfysiikkaan ja sähkömagneettiseen säteilyyn liittyvän kysymyksen suureiksi ja niiden välisiksi yhtälöiksi – ratkaista värähdyksiin, erilaisiin aaltoliikkeisiin, atomi- ja ydinfysiikkaan ja sähkömagneettiseen säteilyyn liittyvän kysymyksen teknis-luonnontieteellisistä lähtökohdista käsin – perustella ratkaisunsa ja valitsemansa menetelmän teknillis-luonnontieteellisistä lähtökohdista käsin – jaotella sähkömagneettisen säteilyn eri osa-alueisiin ja tietää niihin liittyviä tekniikan sovelluksia

Sisältö

värähtelymuodot ja niiden matemaattinen mallintaminen, aalto- ja äänioppi, sähkömagneettinen säteily, atomin rakenne ja energiatasot, ydinfysiikan perusteet, radioaktiivisuus ja ydinenergia

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100 % verkkototeutus, ei aikaan sidottua opetusta. Lyhyet videoluennot, verkkokeskustelut, videodemonstraatiot, itsenäiset laskuharjoitukset, kotitehtävät, viikkokokeet, yhteistoiminnallinen oppiminen, loppukoe

Ilmoittautumistiedot

Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

TAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.