Non-stop
Opintojakson nimi Vastuullinen organisaatio
Opintojakson ajankohta 15.09.2022 - 31.07.2023
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Lassila Hilkka
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 15.07.2023
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Vastuullinen organisaatio

15.09.2022 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Opintojakson tavoitteena on tunnistaa organisaation yhteiskuntavastuun eri ulottuvuudet ja niiden merkitys menestyvässä organisaatiossa sekä oppia vastuullisen toiminnan ja viestinnän periaatteet ja kehittää yhteiskuntavastuullisen johtamisen taitoja. Opintojaksolla vastuullisuusosaaminen kehittyy erilaisten organisaatioiden kokemusten sekä kehitettyjen käytäntöjen ja toimintamallien tutustumisen kautta. Opinnot auttavat ymmärtämään vastuullisuuden merkityksen organisaation maineelle sekä kilpailukyvylle ja antavat valmiuksia vastuullisen toiminnan kehittämiseen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt vastuullisen organisaation toimintaan ja siihen liittyviin käsitteisin ja toimintamalleihin. Hän ymmärtää vastuullisen toiminnan merkityksen organisaatioiden menestykseen. Opiskelija kykenee arvioimaan vastuullisuuteen liittyvää osaamista ja sen tarpeita työelämässä ja osaa hyödyntää hankkimaansa osaamista kehittääkseen vastuullista toimintaa ja vastuullisuusviestintää erilaisissa organisaatioissa.

Edeltävyysehdot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

Opintojakso sisältää kaksi tehtävää: 1. mediaseurantatehtävä: arviointi hyväksytty/hylätty 2. kirjallinen oppimistehtävä: arviointi hyväksytty/hylätty/täydennettävä

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Opintojakso on verkkototeutus, joka suoritetaan perehtymällä itsenäisesti aineistoihin ja laatimalla tehtävät palautuskansioihin annettujen ohjeiden mukaisesti. Alustalle on koottu luentodioja ym materiaalia helpottamaan opiskelua. Materiaalin lisäksi voit käyttää muita löytämiäsi lähteitä, tilastotietoja ym. Lue tehtävänannot tarkkaan ja noudata niitä.

Opintojakson tiedot

Kaikki kurssiin liittyvä oppimateriaali ja kirjallisuus löytyy Moodlesta.