Kesä
Opintojakson nimi Venäjän jatkokurssi
Opintojakson ajankohta 02.05.2024 - 14.08.2024
Korkeakoulu Centria-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Centria-ammattikorkeakoulu / tutoropettaja
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 11.03.2024 - 05.04.2024
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Venäjän jatkokurssi

02.05.2024 - 14.08.2024

Opintojakson kuvaus

Kurssi muodostuu viidestä osiosta. Aloitusmoduulissa kartoitetaan osaamista ja kerrataan aiemmin opittuja taitoja.

Kurssilla käydään läpi:

  • Sijamuodoista substantiivien yksikön genetiivi, instrumentaali ja datiivi, kertauksena akkusatiivi ja prepositionaali
  • Verbien aikamuodoista preteriti kertauksena ja liittofutuuri
  • Liikeverbit mm. etuliitteissä
  • Modaaliverbit
  • Järjestysluvut, päivämäärät, tärkeimmät ajanilmaisut.

Kurssilla käydään seuraavat aiheet läpi:

Ostokset, kertauksena ruoka, vaatteet Matkustaminen töissä ja vapaa-ajalla, sääolosuhteet, ilmasto ja luonto Työelämään ja opiskelun liittyvät aiheet

Kurssin suoritettuaan opiskelija syventää ja laajentaa venäjän kielen taitoa, sekä tietämystään Venäjän tapakulttuurista ja maantuntemusta. Opiskelija oppii lukemaan ja kirjoittamaan venäjää sujuvammin, oppii lisää sanastoa ja kielen rakenteita. Opiskelija selviytyy suullisissa työ- ja arkielämän viestintätilanteissa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa sopia tapaamisia, kertoa matkasta, viestiä työelämästä ja vapaa-ajan vietosta kirjallisesti sekä suullisesti.

Kurssin taitotaso vastaa  A2-tasoa eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksessä (CEFR).

 

Edeltävyysehdot

Opiskelija on suorittanut venäjän alkeisopinnot (noin 6 op) – tuntee kyrilliset kirjaimet – osaa lukea yksinkertaisia tekstejä – osaa kertoa itsestään ja hieman perheestään kirjallisesti sekä suullisesti – tietää miten substantiivien suku määritetään – osaa taivuttaa verbejä  preesensissä (I ja II konjugaatio) – osaa määritellä adjektiivien päätteitä nominatiivissa – osaa muodostaa prepositionaalin ja akkusatiivin rakenteita

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0-5

(tyydyttävä 1) Opiskelija – Ymmärtää hitaasta ja selkeästä puheesta perustason ilmauksia. – Tuntee yksinkertaisen puhetilanteen normit ja selviää niiden avulla, vaikka ääntämisongelmat ja tauot puheessa vaikeuttavat viestin välitystä. – Tunnistaa tutut asiat helposta tekstistä. – Pystyy kirjoittamaan yksinkertaisen perustason tekstin. Sanaston ja kielen rakenteiden käytössä esiintyy virheitä.

(tyydyttävä 2) Opiskelija – Ymmärtää selkeää ja hidasta puhetta, joka käsittelee tuttuja asioita. – Soveltaa rutiininomaisissa puhetilanteissa, vaikka puheessa on usein taukoja. – Ymmärtää pääasiat lyhyistä, yksinkertaisista teksteistä. – Pystyy kirjoittamaan lyhyen tekstin tutusta aiheesta. Sanaston ja kielen rakenteiden käytössä voi olla puutteita.

(hyvä 3) Opiskelija – Hallitsee rutiininomaisen puhetilanteen. – Ymmärtää tuttuja aihepiirejä käsitteleviä tekstejä. – Hallitsee lyhyiden, yksinkertaisten tekstien kirjoittamisen. Kielen rakenteissa, sanastossa ja ääntämisessä voi olla puutteita, mutta ne eivät häiritse vuorovaikutusta

(hyvä 4) Opiskelija – Ymmärtää normaalitempoista kasvotusten tapahtuvaa puhetta yksinkertaisten aihepiirien osalta, mutta natiivin puhenopeus tuottaa vaikeuksia. – Hallitsee lyhyet puheenvuorot melko sujuvasti. – Ymmärtää tuttuja aihepiirejä käsitteleviä tekstejä hyvin. Osaa luoda lyhyitä tekstejä soveltaen opittuja rakenteita ja sanastoa.

(kiitettävä 5) Opiskelija – Ymmärtää normaalitempoista puhetta tutuista aihepiireistä. – Arvioida puhetilanteita oikein ja pystyy toimimaan niissä lähes sujuvasti. – Ymmärtää tuttuja aihepiirejä käsitteleviä tekstejä vaivattomasti. – Kirjoittaa tutuista aiheista selkeästi ja lähes virheettömästi. Hallitsee asiaankuuluvan sanaston ja kielen rakenteet sekä soveltaa niitä monipuolisesti suullisessa ja kirjallisessa viestinnässä.

 

Tämän opintojakson suorittamiseksi opiskelijan on palautettava 75 % kaikista palautettavista tehtävistä. Lisäksi opiskelijan täytyy saada vähintään 60 % oikeita vastauksia sanakokeessa ja 60 % oikeita vastauksia loppukokeessa.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Työskentely tapahtuu pääosin verkkoympäristössä Itslearningissa olevien oppimateriaalien ja linkkien pohjalta. Oppimateriaali sisältää: – lukutekstejä, dialogeja ja ääniteitä – teksteihin liittyviä harjoituksi, mm. Quizlet – kieliopin teoria ja taulukot kurssin kielioppiaiheista – kirjallisia tehtäviä – suullisia tehtäviä verkkotapaamisen aikana – nauhoitettavia suullisia tehtäviä

3 opintopistettä vastaa 81 tuntia opiskelijan työtä.

Opintojakson tiedot

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

Kurssilla on myös 4 verkkotapaamista Zoomin välityksellä. On suositeltavaa osallistua ainakin 3 verkkotapaamiseen. Verkkotapaamiset pidetään joka toinen viikko ja niiden ajankohdat sovitaan opintojakson alkaessa.

Opintojakson suorittamiseen tarvitaan yleensä mikrofoni-kuulokkeet setti tai toimivaa sisäänrakennettua mikrofonia ja kuulokkeita.

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta. Saljut 1 kappaleet 9-12 Kafe Piter 2

Ilmoittautumistiedot

Huomioithan, että jos kotikorkeakoulusi käyttää ristiinopiskelupalvelua, ilmoittautuminen opinnoille tapahtuu korkeakoulusi oman Pepin kautta. Lisätietoa ja ohjeita ristiinopiskelupalvelun käyttöön löydät verkkosivuiltamme. Jos ristiinopiskelupalvelu ei vielä ole koulusi käytössä ja oman Pepin käyttö ilmoittautumiseen ei ole mahdollista, tee siinä tapauksessa ilmoittautuminen opinnolle tällä lomakkeella.