Kesä | Täynnä
Opintojakson nimi Vieraiden kielten fonetiikkaa laulajille: englanti
Opintojakson ajankohta 01.05.2024 - 31.08.2024
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kulttuuriala
Opettaja Juha Karvonen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 12.03.2024 - 25.04.2024

Vieraiden kielten fonetiikkaa laulajille: englanti

01.05.2024 - 31.08.2024

Opintojakson kuvaus

Kurssi koostuu kuudesta tuntikokonaisuudesta, joiden puitteessa käydään läpi englannin kielen äännejärjestelmä erityisesti klassisen lauludiktion näkökulmasta ja harjoitellaan ääntämistä. Kurssimateriaali koostuu ääntämisen eri aspekteja esittelevistä videoista sekä britti- että amerikanenglantia sisältäviin, laulukirjallisuudesta otettuihin soiviin esimerkkeihin tutustumisesta sekä lauluteksteihin liittyvistä kirjallisista ja suullisista tehtävistä.

Arviointikriteerit

Kirjallisissa, IPA-merkein tehtävissä transkriptiotehtävissä arvioidaan opiskelijan kykyä hahmottaa foneettisia ilmiöitä englannnin kielen näkökulmasta sekä IPA-merkkijärjestelmän hallintaa. Opiskelijan tulee osata erottaa erilaiset vokaalilaadut sekä hallita konsonanttiäänteiden merkitseminen.

Suullisessa tehtävässä arvioidaan erityisesti opiskelijan kykyä tuottaa englannin äänteet.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Itsenäisesti suoritettava verkkokurssi. Kurssi sisältää englannin äännejärjestelmään ja klassisen lauludiktioon tutustumista video- ja muun materiaalin avulla sekä äänteiden harjoittelemista erikseen ja laulutekstien kontekstissa. Kurssin suorittaminen tapahtuu palauttamalla kirjalliset, englanninkieliseen laulumusiikkiin liittyvät foneettiset, IPA-merkein tehtävät transkriptiotehtävät sekä suullinen tehtävä Moodlen työtilaan. Opetuskieli on suomi.

Videot ja muu oppimateriaalit sekä tehtävät Moodlen työtilassa; linkki työtilaan ilmoitetaan ennen kurssin alkamista 2.5.2024.

Tehtävät tulee palauttaa mieluiten Moodlessa ilmoitettuina palautuspäivinä.

Kurssiin liittyvät palautustehtävät (5 kpl) 10.5. Tehtävä 1 17.5. Tehtävä 2 24.5. Tehtävä 3 31.5. Tehtävä 4 7.6. Tehtävä 5