Kevät
Opintojakson nimi Voi hyvin – Sosiaalinen hyvinvointi ja mielenterveys
Opintojakson ajankohta 16.01.2023 - 26.06.2022
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Anu Jokinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 02.01.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Voi hyvin – Sosiaalinen hyvinvointi ja mielenterveys

16.01.2023 - 26.06.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija

 • tulee tietoiseksi perhetaustan vaikutuksesta hyvinvointiin ja mielenterveyteen
 • ymmärtää sosiaalisten suhteiden ja erilaisuuden hyväksymisen vaikutuksen hyvinvointiin ja mielenterveyteen
 • kykenee hahmottamaan osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämisen mahdollisuuksia oman alansa näkökulmasta
 • tuntee tunnetaitojen periaatteet
 • tietää, miten voi edistää mielen hyvinvointia ylläpitäviä ja edistäviä toimintatapoja
 • ymmärtää myötätuntouupumuksen ja sijaistraumatisoitumisen prosessin ja kykenee tunnistamaan tapoja niiltä suojautumiseen
 • pystyy tunnistamaan traumaattisia kriisitilanteita, yksilöllisiä reaktioita niihin ja kriiseiltä suojaavia tekijöitä
 • tietää mielenterveyden ja hyvinvoinnin toimintajärjestelmän suomalaisessa sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä

Sisältö:

 • Perheen, yhteisön ja yhteiskunnan vaikutus hyvinvointiin ja mielenterveyteen
 • Sosialisaatio, sosiaalisen pääoman ja osallisuus
 • Erilaisuuden hyväksymisen ja yhdenvertaisuuden edistäminen
 • Suojaavat sosiaaliset verkostot
 • Henkilökohtaiset vahvuudet ja psykologinen joustavuus
 • Tunnetaidot
 • Myötätuntouupumus ja sijaistraumatisoituminen
 • Suojautuminen myötätuntouupumukselta ja sijaistraumatisoinnilta
 • Kriisien tunnistaminen ja hallintataidot
 • Sosiaalisen hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistäminen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit – tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa:

 • osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan
 • erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
 • käyttää oikein useimpia alan käsitteitä
 • tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan
 • osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet

Arviointikriteerit – hyvä (3-4)

Opiskelija osaa:

 • etsiä näyttöön perustuvaa tietoa monipuolisesti
 • käyttää alan käsitteitä laaja-alaisesti
 • perustella toimintaansa johdonmukaisesti
 • osaa toimia tavoitteellisesti ja kehittää itseään

Arviointikriteerit – kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:

 • käyttää ja arvioida kriittisesti näyttöön perustuvaa tietoa
 • soveltaa alan käsitteitä ja tietoa laaja-alaisesti
 • arvioida ja soveltaa vaihtoehtoisia ratkaisuja päätöksenteossaan
 • osaa toimia tavoitteellisesti ja kehittää itseään

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

 • Opintojakso koostuu viidestä osa-alueesta, jotka opiskelija suorittaa viiden viikon aikana.
 • Seuraavaan jaksoon siirtyminen edellyttää edellisen jakson suorittamista, joten opiskelijan on palautettava oppimistehtävänsä viikoittain.
 • Lopuksi opiskelija koostaa oppimispäiväkirjan, joka palautetaan opintojakson päätteeksi.