Non-stop
Opintojakson nimi Ympäristönäytteenoton perusteet
Opintojakson ajankohta 23.01.2023 - 31.08.2023
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 28.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Ympäristönäytteenoton perusteet

23.01.2023 - 31.08.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Tunnistat erilaisia turvallisen elinympäristön kannalta keskeisiä erityyppisiä näytteenottokohteita (maaperä, talousvedet, luonnonvedet, jätenäytteet) ja tiedät näytteenoton merkityksen osana tutkimusta. Tunnistat näytteenottajan työnkuvaan liittyviä tehtäviä ja tarvittavaa osaamista ja osaat huomioida työskentelyturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä näytteenottotehtävässä. Tiedät keskeisiä erilaisia näytteenottomenetelmiä. Osaat mainita ja luokitella erilaisia näytetyyppejä, osaat tunnistaa erityispiirteitä suomalaisesta ympäristössä, jotka tulisi huomioida näytteenoton suunnittelussa ja toteutuksessa. Osaat hahmottaa näytteenottosuunnitelmaan tarvittavia tekijöitä ja tunnistat keskeisiä virhelähteitä. Osaat tehdä perusnäytteenottoa ja huomioida tulosten tulkintaan vaikuttavia tekijöitä. Sisältö: Mikä on näyte ja miten sitä käsitellään ja säilytetään? Miksi näytteenottoa tarvitaan? Millaisia erityyppisiä näytteenottokohteita on? Mikä on näytteenottosuunnitelma? Miten näytteenotosta saatuja tuloksia käytetään? Mitä kuuluu näytteenottajan työnkuvaan? Millaisia työturvallisuusriskejä on näytteenottajan tehtävässä?

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Arviointi perustuu opintojaksolla suoritettuihin tehtäviin ja tenttiin (hyväksytty/hylätty).

Opintojakson suoritus perustuu opintojakson aikana tehtyihin tehtäviin ja lopuksi suoritettavaan tenttin, mikä on läpäistävä hyväksytysti.

Opintojakson tiedot

23.1.-31.8.2023. Koulutus alkaa 23.1.2023 ja sen jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on noin kaksi (3) kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 28.5.2023