Syksy
Opintojakson nimi Ympäristövastuu potilashoidossa
Opintojakson ajankohta 19.09.2022 - 30.11.2022
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 11.09.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Ympäristövastuu potilashoidossa

19.09.2022 - 30.11.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:  • Tietää miten potilashoidosta aiheutuva ympäristökuormitus vaikuttaa ihmisterveyteen ja ymmärtää sen yhteyden suhteessa paikalliseen ja globaaliin ympäristöterveyteen, sosiaaliseen vastuullisuuteen ja ammattietiikkaan. • Tietää potilaanhoidosta aiheutuvan ympäristönkuormituksen syyt ja keskeiset keinot sen torjumiseen sekä osaat tunnistaa keskeiset osallistujaryhmät. Sisältö:  • Potilasta hoitavien ammattilaisten toiminnasta (materiaalien, sähkön ja veden sekä potilashoidon tukipalveluiden käyttö, lääkkeet ja kemikaalit) aiheutuva luonnonvarojen ylikulutus ja ympäristönkuormitus ja siitä koituvat paikalliset ja globaalit ympäris-töterveysongelmat ja turvallisuusuhkat. • Ympäristövastuun eettinen perusta ja ammattieettiset kysymykset. • Ympäristövastuullisen toiminnan ekologiset ja taloudelliset hyödyt, sekä vaikutus työhyvinvointiin. • Keskeiset keinot potilashoidosta aiheutuvan ympäristökuormituksen ehkäisemiseksi, mukaan lukien hygieniahuomiot. Keskeiset ohjausdokumentit. • Moniammatillinen yhteistyö ja osallistujien roolit potilashoidon ympäristövastuun toteuttamisessa ja edistämisessä.

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla.  Opintojakso ei sisällä ryhmätöitä, eikä tiettyihin kellonaikoihin sidottuja verkkoluentoja.